Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Gradu läheisneuvonpito -työmenetelmän vaikuttavuudesta

Gradu läheisneuvonpito -työmenetelmän vaikuttavuudesta

Koko julkaisu

Asiakkaiden näkökulma tärkeä läheisneuvonpidon vaikuttavuustutkimuksessa

Läheisneuvonpito on verkostotyön muoto, joka on kehitetty nimenomaan lastensuojelun tarpeisiin. Lastensuojelun lisäksi sitä voidaan hyödyntää muun muassa vanhustyössä. Se sopii erityisesti vaikeisiin ja kriisiytyneisiin tilanteisiin, joissa on tarpeen arvioida lapsen huollon ja suojelun tarvetta. Läheisneuvonpito tarjoaa perheille ja heidän läheisilleen mahdollisuuden selvittää asioita yhdessä. Perhe läheisverkostoineen pääsee osaksi päätöksentekoa ja vastuunkantamista.

Läheisneuvonpidon avulla varmistetaan, että kaikki mahdollinen on tehty ennen kuin ryhdytään radikaaleihin toimenpiteisiin, kuten huostaanottoon. Läheisneuvonpito sisäl-tää selkeän rakenteen ja osallistaa sekä perheen että heidän läheisverkostonsa aktiiviseksi osaksi prosessia. Tämän vuoksi läheisneuvonpito on ainutlaatuinen työmenetelmä.

Vaikuttavuutta sosiaalityön työmenetelmiin

Sosiaalityölle ja sen tutkimukselle asetetaan koko ajan enemmän vaatimuksia toiminnan vaikuttavuuden osoittamiseksi. Vaatimukset tulevat yhteiskunnan eri osa-alueilta, muun muassa palveluiden rahoittajilta. Vaikuttavuuden arvioinnin lähtökohtana ovat käsityk-set siitä, miten ja miksi jokin tietty interventio vaikuttaa. Vaikuttavuuden arviointi luo yhteyden prosessien ja niiden vaikutusten välille. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja toiminnan kehittämisessä hyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnassa. Vaikuttavuuden arvioinnissa tulee päästä kiinni mekanismeihin, jotka saavat aikaan muutoksia sosiaalityön asiakkaan elämässä. Näin voidaan varmistua siitä, että tehty työ on tehokasta ja sillä on todellisia vaikutuksia asiakkaan elämään.

Vaikuttavuuden arviointi tulisi saada luontevaksi osaksi sosiaalityötä, jotta saataisiin tietoa erilaisista työmenetelmistä. On kuitenkin huomioitava, ettei tietoa sosiaalityön käytäntöjen vaikuttavuudesta ole helppo tuottaa. Suomessa on tarve teoreettiselle vai-kuttavuuden kehykselle, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää sosiaalityön rakentei-ta, tavoitteita ja prosesseja. Tätä tietoa tulee tuottaa, jotta varmistutaan siitä, että käyte-tään vaikuttavia ja tehokkaita työmenetelmiä. Työmenetelmiä tulee tutkia systemaatti-sesti, ei vain työntekijöiden vaan myös asiakkaiden näkökulmasta. Tietoa siitä, mitkä työmenetelmät asiakkaat kokevat tehokkaiksi ja hyödyllisiksi ja mitä työssä voi kehittää asiakkaiden näkökulmasta, tulee tuottaa.

Asiakasnäkökulma läheisneuvonpidon vaikuttavuuteen

Läheisneuvonpidon vaikuttavuuteen liittyy vahvasti sen eri käytännön vaiheet. Niiden tutkiminen on erityisen tärkeää tuotettaessa tietoa työmenetelmän vaikuttavuudesta. Käytännön vaiheita tutkimalla nähdään selkeimmin, missä työmenetelmässä on kehitet-tävää ja mikä toimii hyvin. Läheisneuvonpitoa on aiemmin tutkittu pääasiallisesti sosi-aalityöntekijöiden näkökulmasta. On tärkeää saada tietoa myös asiakkailta, sillä heillä voi olla hyvin erilaiset näkemykset sosiaalityöntekijöihin verrattuna. Asiakasnäkökulma nostaa läheisneuvonpidosta esille sellaisia vaikuttavuuspiirteitä, joita muista näkökul-mista tehdyt tutkimukset eivät pysty huomaamaan. Asiakas kokee neuvonpidon omalaa-tuisella tavallaan. Asiakasnäkökulmassa korostuu suuresti kokemukset ja tuntemukset erilaisista käytännön asioista prosessin aikana. Asiakkaan omat kokemukset ja ennak-koasenteet määrittelevät huomattavan määrän siitä, miten hyvin menetelmällä voidaan vaikuttaa eli saada aikaan muutosta asiakkaan elämässä.

Asiakas on merkittävässä roolissa läheisneuvonpidon onnistumisessa, sillä hän on lä-heisverkostonsa kanssa aktiivisesti prosessissa mukana. Asiakkaan aktiivinen rooli mahdollistaa sen, että huomattava osa läheisneuvonpidon vaikuttavuudesta on asiak-kaasta riippuvaista. Tämän vuoksi asiakkaan näkemyksellä on vahva merkitys prosessin kokonaisvaikuttavuutta arvioitaessa. Asiakasnäkökulma ei yksinään tuo absoluuttista totuutta työmenetelmän vaikuttavuudesta, mutta se ohjaa kiinnittämään huomion vaikut-tavuuden kannalta olennaisiin mekanismeihin. Se muistuttaa siitä, että sosiaalityö on työtä, jota tehdään yhdessä asiakkaan kanssa, ei asiakkaalle.

Anna Lehtinen ja Laura Väänänen

Lapin Yliopisto

Kirjoitus perustuu sosiaalityön Pro gradu -tutkielmaamme: ”Jollaki lailla se niinku pysäytti” Tutkimus läheisneuvonpito – työmenetelmän vaikuttavuudesta lastensuojelussa.

Tietoa virtu.fi:stä