Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset Sote-valmistelun hakemukset jätetty 30.4.2020

Sote-valmistelun hakemukset jätetty 30.4.2020

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen ja sote-rakenneuudistusta tukevan alueellisen valmistelun valtionavustushaku päättyi 30.4.2020. Lapin maakunta palautti hakemukset molempiin hankkeisiin määräaikaan mennessä.

Hankevalmistelua tehtiin laajassa maakunnallisessa yhteistyössä koko kevään ajan. Hankkeen valmistelu on toteutettu yhteistyössä Lapin maakunnan kuntien, kuntayhtymien ja sidosryhmien (järjestöt, Kela, saamelaiskäräjät) kesken. Valmistelutiimi on osallistanut kuntia, kuntayhtymiä, sekä muita sidosryhmiä (yksityinen sektori, järjestöt, oppilaitokset) hankevalmisteluun ja vastannut tiedonvälityksestä hankevalmistelun osalta. Valmistelutiimi on kiertänyt/tavannut alkuvaiheessa kunnat ja kerännyt kuntien kehittämistarpeita. Hanketta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä myös Pohjois-Suomen aluekoordinaattorin kanssa (THL). Itse hankkeen ja hankesuunnitelman valmistelu on toteutettu maakunnallisina työpajoina:

   1. Kehittämistarpeiden valinta Rovaniemellä ja etäyhteyksin 29.1.2020 (osallistujaa 139)
   2. Tavoitteiden määrittely Rovaniemellä ja etäyhteyksin 17.2.2020 (osallistujia 158)
   3. Toimenpiteiden määrittely tavoitteille Kemissä ja etäyhteyksin 27.2.2020 (osallistujia 108)
   4. Tavoitteiden ja toimenpiteiden kokonaisuus etäseminaari 19.3.2020 (osallistujia 70)

  Valmistelutiimi jatkaa tulevaisuuden sote-keskushankkeen valmistelua toukokuun ajan laatimalla hankkeelle arviointisuunnitelman ja viestintäsuunnitelman. Toukokuun aikana laaditaan myös selvitys siitä, miten kunnat osallistuvat hankkeeseen niiden järjestämisvastuulleen kuuluvien merkittävien palvelukokonaisuuksien osalta, jotka hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Toukokuun aikana laaditaan myös viralliset kuntasitoumukset hankkeisiin. Hankkeen käynnistyvät syksyllä.

  Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeen päätavoitteena on turvata asiakkaalle sosiaali- ja terveyskeskuksessa sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut yhteensovitettuna, jolloin toimijoiden työnjaosta on sovittu ja yhteistyökäytänteet ovat sujuvia. Hoidon ja palvelun piiriin pääsee tarpeen edellyttämässä ajassa monikanavaisesti. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja osaamista hyödynnetään laajasti.

  Hankkeen osatavoitteet jakautuvat neljän kokonaisuuden alle:

    1. Sote-keskuksen kehittäminen
    2. Lapset, nuoret ja perheet
    3. Saamenkieliset ja kulttuurinmukaiset palvelut
    4. Ikäihmisten palvelut

   Sote-rakenneuudistusta tukeva alueellinen valmistelu Lapissa -hankkeessa hanke jakautuu neljään eri osa-alueeseen, joita ovat:

     1. Vapaaehtoinen alueellinen valmistelu ja hankekoordinaatio
     2. Johtamisen ja ohjauksen kehittäminen
     3. Toimintatapojen ja prosessien uudistaminen digitaalisten välineiden avulla
     4. Yhteistyöaluetasoinen tai muu maakuntien yhteinen kehittäminen

    Ensimmäinen osa-alueen tavoitteina ovat hankehallinnoinnin ja koordinaation resursointi, vapaaehtoisen alueellisen valmistelun aloittaminen, kansalaisten sidosryhmien osallistaminen sekä saamenkielisten palveluiden koordinointi. Toisen osa-alueen tavoitteena on alueellisen suunnittelu- ja seurantajärjestelmän rakentaminen, toiminnan ja talouden ohjausmekanismien suunnittelu, tieto- ja tiedolla johtamisen edistämisen suunnitelman ja tiekartan laatiminen sekä TKIO-toimintaa tukevien toimenpiteiden toteuttaminen ja yhteistyömallien toteutumisen edistäminen. Kolmannen osa-alueen tavoitteena asukkaita ja ammattilaisia palveleva yhteentoimiva digitaalisten palveluiden kokonaisuus Lapin maakunnan alueella. Asukkaille tarjottavien palveluiden tulee olla helppokäyttöisiä ja saavutettavia, koska niiden avulla voidaan luoda tiivis palveluverkko laajaan Lapin maakuntaan. Ammattilaisten osalta tärkeää on, että kehitettävät ratkaisut tukevat monikanavaista palvelutuotantoa, ja mahdollistavat tiedon saatavuuden joko asiakkaan itsensä tuottamana tai ammattilaisten käytössä olevien järjestelmien kautta kertakirjautumalla. Neljännellä osa-alueella perustetaan pohjoiselle OT-keskusalueelle ydinyksikkö ja kehitetään yhteistä OT-keskustoimintaa pohjoisen OT-keskuksen alueelle, johon kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan, Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit kuntineen ja kuntayhtymineen.

    Haetun rakenneuudistushankkeen kokonaisbudjetti on reilut 5 m€, josta haetun valtionosuuden määrä on n. 4 m€. Hankkeeseen tarvitaan kuntien ja kuntayhtymien resursseja ja työpanosta.

    Tietoa virtu.fi:stä