Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Poske Työryhmät ja verkostot Sote-uudistus LAPE-muutosohjelma ja -agentti Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma – muutosagentti

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma – muutosagentti

Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma, jossa tavoitteena on nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteensovitetut palvelut.

Kärkihankkeen tavoitteiden mukaisesti Lapin maakunnassa otetaan käyttöön Lapin alueen erityispiirteet huomioon ottava lasten ja nuorten palveluja koskeva perhekeskustoimintamalli. Malli toimii Lapin maakunnan sote-palvelujen, kuntien palvelujen sekä järjestöjen ja seurakuntien lapsi- ja perhepalvelujen yhteensovittajana.

Lapsiperheille suunnattu perhekeskus kokoaa hajanaisia palveluita ja siirtää painopistettä varhaiseen tukeen. Mallissa verkostoidaan lasten ja nuorten (pääsääntöisesti 0–16-vuotiaat) ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistävät sekä varhaisen tuen ja hoidon palvelut asiakaslähtöiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Palvelut koostuvat perustason sosiaali- ja terveyspalveluista, jota täydentävät erityistason palvelut (lastensuojelu, erikoissairaanhoito). Kuntien (mm. varhaiskasvatus, kuraattorit, etsivä nuorisotyö), järjestöjen ja seurakuntien palvelut verkostoidaan osaksi palvelukokonaisuutta.

Perhekeskustoimintamallissa hyödynnetään sähköisiä ja digitaalisia palvelumahdollisuuksia, joilla luodaan edellytykset mm. erityispalvelujen konsultaatioiden tavoitettavuuden vahvistamiselle. Matalan kynnyksen palvelujen lisäksi perhekeskustoimintamalli tarjoaa tukea ja hoitoa, joita järjestetään sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen arviointiin perustuen viivettä. Toiminnassa noudatetaan palveluohjauksellista työotetta. Vanhempien palvelutarpeiden tunnistaminen ja tarvittavan tuen ja avun järjestäminen tukevat vanhemmuutta.

Perhekeskustoimintamalli toimii lapsiperheiden palvelujen verkostona tai mahdollisuuksien mukaan perustason palvelut voidaan koota samoihin toimitiloihin (verkostomainen malli). Perhekeskus tarjoaa tiettyjä palveluita (esim. kasvatus- ja perheneuvonta) alle kouluikäisten lisäksi myös kouluikäisille lapsille ja vanhemmuuden tukea kaikille vanhemmille. Palvelut tarjotaan mahdollisuuksien mukaan lasten omassa oppimis- ja kehitysympäristössä, kuntien varhaiskasvatuksessa ja koulussa (esim. neuvolan kaksivuotistarkastukset päiväkodeissa). Perhekeskuksen yhteydessä on mahdollisuuksien mukaan tarjolla aikuisille kohtaamispaikka ja toimintaa lapsille. Perhekeskustoimintamalli tarjoaa muun muassa maahanmuuttajien ja saamelaisten matalan kynnyksen tuelle ja verkostojen luomiselle hyvän perustan. Paikallisesti voidaan sopia myös etenkin palvelujen ulkopuolelle jäävien nuorten palveluiden kokoamisesta perhekeskuksiin.

Koulutuksella vahvistetaan eri hallinnonalojen henkilöstön osaamista lapsen ja perheen tuen tarpeen tunnistamiseen ja luodaan toimintamalleja tuen toteuttamiseksi moniammatillisessa yhteistyössä.

Jokaisen maakunnan LAPE-hankkeessa on muutosagentti, jonka tehtävänä on koordinoida ja edistää muutosohjelman tavoitteiden toteutumista maakunnassa, luoda motivoitunut ja kehitysmyönteinen ilmapiiri muutosohjelman toteuttamiseksi sekä välittää tietoa ja näkökulmia maakunnasta valtakunnalliseen LAPE-työhön. Muutosagentin tehtäviin kuuluu myös osallistua maakunnalliseen sote-valmisteluun ja huolehtia siitä, että lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukaiset tavoitteet huomioidaan sote-valmistelutyössä.


Lapin muutosagentti Harri Tiuraniemi

 
Tietoa virtu.fi:stä