Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Poske Tapahtumat Sosiaalihuollon tulevaisuus -seminaarin työpajan tulokset

Sosiaalihuollon tulevaisuus -seminaarin työpajan tulokset

Sosiaalihuollon tulevaisuus -seminaarissa 4.11.2019 Oulussa pidettiin 6 kpl samansisältöistä työpajaa. Näistä yksi toteutettiin etätyöpajana. Työpajojen tavoitteena oli saada tietoa, millainen olisi hyvä tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus omalla alueellasi ja miten siihen päästään . Työpajat toteutettiin siten , että osallistujat miettivät ensin yksin, millainen on hyvä sote-keskus. Tämän jälkeen he keskustelivat asiasta ja muodostivat yhteisen näkemuksen, millainen olisi hyvä tulevaisuuden sote-keskus omalla alueella. Ehdotuksista valittiin äänestämällä 3 jatkotarkasteluun. Tämän jälkeen jokainen ideoi ratkaisuja, joilla päästään ehdotettuun tavoitteseen.

Alla on kuvattu näkemykset hyvästä tulevaisuuden sote-keskuksesta ja keinoista, joilla niihin voisi päästä

Hyvä tulevaisuuden sote-keskus on alueensa näköinen ja vastaa alueen asiakkaiden tarpeisiin yhteistyössä muiden viranomaisten, järjestöjen ja muiden palveluntuottajien kanssa, sillä hyvinvointia ei voi hoitaa yksin sote-palveluilla ja koska tarpeet vaihtelevat, sote-keskukset eivät voi olla samanlaisia (alueellinen valta ja vastuu)

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Sote-keskusalue on kooltaan sopiva ja hallittava, riittävä ammattilais- ja toimijaverkosto. Toiminnan resurssien ja toimintapojen pohjana alue-, asukas- ja asiakasanalyysit
 • Paikalliset asukkaat mukana kehittämässä – Jatkuva vuoropuhelu heidän ja palveluiden järjestäjän kesken (rakenteet ja mittarit)
 • Tunnistetaan alue-erityisyys ja toimijat
 • Alueellisen hyvinvointitiedon hyödyntäminen

Hyvä tulevaisuuden sote-keskus on sellainen, jossa on tilaa joustavuudelle, uudenlaisille toimintakäytännöille ja asiakkaan nostamiselle keskiöön, koska nykyinen tapa toimia on kestämätön

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Sektori-/professionaaliset rajat pois – ei siiloutuneita toimintatapoja – katsotaan kokonaisuuksia
 • Peruskoulut ja täydennyskoulutus pohjana uudenlaiselle työotteelle – asenteiden muutos ja toisten työn pakollinen tuntemus
 • Arvostetaan toisten ammattilaisten ammattitaitoa ->asiakas hyötyy
 • Monialainen yhteistyö, jossa yhdistyvät sosiaali-, terveys-, kuntoutus-, työllisyys-, liikunta- ja kulttuuripalvelut kuntalaisille

Sote-keskuksessa asiakas saa omaan tilanteeseensa sopivat palvelut, koska palvelut rakentuvat asiakkaan palvelutarpeen, ei organisaation mukaan – tarvittaessa myös riittävän pitkäkestoisesti.

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Dialogi toimijoiden kesken toimii
 • Toiminnan vastuut on jaettu/linjattu

Hyvä tulevaisuuden Sote-keskus olisi hyvin johdettu ja organisoitu, asiakkaan tarpeeseen vastaava monialainen, helposti saavutettava lähipalvelu, koska halutaan lisätä sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Tiedotus, palveluiden sisältö
 • Kutsuva matala kynnys
 • Brändätään sote
 • Hyvin suunniteltu rakenne ja prosessit
 • Henkilöstön koulutus: ammatillinen vahvuus ja moniammatillisen yhteistyön työote

Hyvätulevaisuuden sote-keskus on helposti lähestyttävä ja ihmiset ja heidän palvelutarpeensa ovat keskiössä, koska tieto kulkee ja työntekijät tekevät asiakaslähtöistä yhteistä työtä. Myös sosiaalityö toimii normaalisuuden periaatetta tukien.

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Tietojärjestelmien tulee tukea aidosti asiakaslähtöisyyttä
 • Tarvitaan asennemuutosta ja palvelukykyä työntekijöiltä, jotta asiakkaiden palvelutarpeet tulevat ratkaistuksi
 • Se johon otetaan yhteyttä hoitaa asiakkaan asian mahdollisimman pitkälle. Ei lähetetä heti eteenpäin, mennään myös asiakkaan luo

Hyvä tulevaisuuden sote-keskus on helposti saavutettavissa ja siellä huomioidaan ihminen kokonaisvaltaisesti ja palveluita tarjotaan arvion mukaisesti, koska sinne voi olla yhteydessä aina kun tarvetta.

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Yhteydenotto/ajanvaraus monikanavaisesti 24/7
 • Alueellinen moniammatillinen tiimityöskentely
 • Valmistelu tasa-arvoisissa työryhmissä SO-TE
 • Osaamisen kehittäminen vastaamaan sote-integraation tiedontarpeita, johto ja ammattihenkilöt osallistumaan
 • Tietojärjestelmät toimiviksi ja sosiaalihuollon palveluja raportointiin ja käyttöön sote-johtamisessa

Hyvä tulevaisuuden sote-keskus olisi moniammatillinen hoito- ja tukipalvelut tarjoava asiakaslähtöinen keskus, koska ammattilaiset tunnistavat asiakkaan ja hänen tarpeensa mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Ammattilaiset tuntevat toisensa ja alueen muut toimijat
 • Saman katon alla toimiminen: Palvelukartta ja verkostomaista toimintaa
 • Asiakasohjaus (palvelu, neuvonta, tarpeenarviointi) on kehittynyt kokonaisvaltaiseen suuntaan huomioiden elämä ja lähipiiri (verkosto ja elinolosuhteet)
 • Toimintamallien hyödyntäminen ->datan keräys prosesseista ->vaikuttavuuden löytäminen

Hyvä tulevaisuuden sotekeskus olisi asiakaslähtöisesti ja joustavasti toimiva, koska se hyödyntää laaja-alaisesti tietoa ja hyväksi todettuja toimintamalleja moniammatillisesti

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Ei keksitä pyörää uudelleen
 • Palvelussa organisaatiorajat pois
 • Yhteiset asiakastietojärjestelmät ->tietosuojan esteet selvitetty ja ratkaistu
 • Digipalvelut niille, jotka siitä hyötyvät
 • Chat ja oma tiedontuotanto
 • Monipuoliset yhteydenottotavat
 • Ammattimainen johtaminen
 • Suunnitelmallisuus, tavoitteellisuus ja toiminnan arviointi

Hyvä tulevaisuuden sotekeskus/hyvinvointikeskus on tarpeelliset palvelut asiakkaille tarjoava, helposti saavutettava, hyvän palveluohjauksen ja kokemus- ja järjestötoimintaa hyödyntävä keskus, koska näin asiakas saa tarvitsemansa palvelun oikea-aikaisesti ja tilanteensa mukaisesti

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Yhteinen palvelusuunnitelma asiakkaan kanssa
 • Oma työntekijä
 • Hyvinvointikeskus
 • Järjestöt + vertaistuki (-> nopeat ratkaisut)
 • Sopimuksellisuus
 • Ennaltaehkäisevä työ
 • Asiakkaat mukana
 • Palvelujen kehittämisessä
 • Osallisena oman palvelun valinnassa
 • Aktiivisena palautteen antajana

Tavoitteena palvelujen vaikuttavuus, asiakkaan osallisuus, asiakkaan tarpeista lähtöisin oleva palvelumalli. Sote-keskukseen olisi helppo mennä ja se olisi matalan kynnyksen paikka kuntalaisille. Saavutettavuus on tärkeää, ymmärrettävä kieli, digitaalisuus, palvelupisteitä haja-asutusseudulla

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Sosiaalikeskuksessa on ystävä, joka auttaa
 • Sosiaalikeskus matalan kynnyksen paikka
 • Moniammatillinen yhteistyö, eri ammattilaiset täydentävät toisiaan osaamisensa suhteen
 • Palveluiden oikea-aikaisuus, kun asiakkaat tulevat kuulluksi ja henkilöstö on ammattitaitoista
 • Tunnistaminen varhaisessa vaiheessa, so ja te jo varhain yhdessä
 • Kokonaisvaltaisuus, asiakaslähtöisyys
 • Asiakkaiden pääsy palveluiden piiriin nopeasti -> riittävästi ammatillista henkilökuntaa

Hyvä tulevaisuuden sote-keskus ”tarjoaa” ihmisille heidän tarvitsemat kokonaisvaltaiset ja ihmisläheiset peruspalvelut osaavalla ammatillisella henkilöstöllä aidosti yhteistyötä tehden, koska vaikuttavuus ja erityisryhmien tarpeet tulee huomioida

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Asiakkaan elämäntilanne kartoitetaan kokonaisuutena sekä sosiaali- että terveydenhuollon osa-alueet huomioiden, ei vain pelkkää ongelmakohtaa tarkastellen
 • Panostetaan aidosti asennemuutokseen: toisenlainen/uudenlainen tapa toimia
 • Otetaan valmisteluun mukaan alusta lähtien alueen eri toimijat, aito yhteistyö
 • Henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Sellainen sote-keskus, jossa on 1. palvelut sote-keskuksissa asiakaslähtöisiä->asiakkaan tilanteen huomioiminen kokonaisvaltaisesti, so ja te ja (tarvittaessa) integraatio. 2. Vahva asiantuntijuus niin johtamisessa kuin työntekijätasolla. 3. Tutkimuksiin/tietoon perustuva toiminta. 4. Asiakaspalautteen käyttäminen toiminnan korjaamiseksi ja kehittämiseksi säännönmukaisesti. 5. Sote-toimijoiden toinen toistaan asiantuntemuksen arvostaminen ja tuntemus, koska silloin asiakkaan tilanne ja palveluiden tarve huomioidaan kokonaisvaltaisesti asiakkaan näkökulmasta käsin

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Asiakkaan kuuleminen, tilanteen selvittäminen
 • Toimiva omavalvonta, palautteisiin reagoiminen, toiminnan kehittäminen, kehittäjäasiakkaat/-työntekijät
 • Toimiva asiakaspalautejärjestelmä (tuottaa tietoa toiminnan kehittämiseen)
 • Sote-ammattilaisten ”peruskoulutus” toisen hallinnon alaan
 • Sosiaali- ja terveysministeriön johdetut selkeät tavoitteet ja sisältö integraatiolle
 • Sosiaalikeskuksessa on tietotaito
 • Sosiaalityön tutkimuksia tehdään suunnitellusti ja määrätietoisesti niiltä osa-alueilta, joilta puuttuu tarvittavaa tietoa
 • Palveluiden kehittäminen/toteuttaminen todelliseksi yhden luukun palveluiksi
 • Sote-keskuksiin nimetään asiantuntijat/yhdyshenkilöt erityisryhmille esim. ulkomaalaiset, rikosseuraamusasiakkaat ja vammaiset
 • Kouluorganisaatioiden ja sote-keskusten yhteistyö

Sosiaalihuollon toimiva kanta-järjestelmä, koska on tärkeää, että kaikki asiakastiedot löytyy samasta paikasta, tämä helpottaa viranomaistyötä

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Sovitettava yhteen lakeja, jotka turvaavat yksityisyyttä, korostavat itsemääräämisoikeutta ja tukevat ammattilaisten tiedonsaantia
 • Yhteisen järjestelmän mahdollisuus asiakkaan suostumuksella tai lakimuutoksella
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon rajapintakirjaamiseen selkeät ohjeet, jotta kantapalvelut saadaan toimiviksi myös sosiaalipuolella
 • Valtakunnallinen määritys mitä tietojärjestelmiä ja menetelmiä sotessa käytetään. Vertailtavuus, tiedon siirrettävyys

Yhden luukun periaate, koska asiakkaan ei tarvitse tietää eri ammattilaisten vastuita ja rajoja

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Koulutusta asiakkaan kokonaisvaltaisesta auttamisesta
 • Mikä on juuri syy asiakkaan tilanteelle riittääkö hoito/ toimenpide oireeseen esim. resepti tai toimeentulotuen myöntäminen, sairausloman kirjoittaminen vai auttaisiko monialainen yhteistyö tai suunnitelmallinen työ
 • Kiinnitetään huomiota asiakkuuden alussa palvelutarjontaan
 • Henkilöstön koulutus, perehdytys ja tiedonkulku
 • Asenteiden ja ennakkoluulojen kyseenalaistaminen
 • Palveluohjaajia, neuvojia lisää: fyysisesti saataville, netin ja puhelimen päähän
 • Sosiaaliohjaajien jalkautuminen asukastuville ym. Ihmisten kohtaamispaikkoihin -> ohjaus yhdelle luukulle

Sote-keskuksen toimijat osaa tunnistaa erilaiset palvelutarpeet ja tuntee toimijoiden palvelut, koska se on edellytys asiakkaan kokonaistilanteesta vastuunottamiselle ja palvelujen hyvälle yhteensovittamiselle

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Sote-keskusten henkilöstön koulutus, perehdytys ja ohjaaminen yhteistyöhön
 • Uudenlainen työskentelytapa
 • Eri alojen ammattilaisille tarjotaan opastusta ja koulutusta ihmisen hyvinvoinnista ja sen vajeiden tunnistamisesta
 • Palvelut, järjestötoiminta kootaan tietokantaan, jota päivitetään. Sieltä palveluita saa hakea ja järjestötoimintaa
 • Mahdollisuuksien mukaan yhteiset työskentelytilat sote-keskuksen toimijoille

Takaa helposti sote-palvelut väestölle huomioiden väestön erilaiset tarpeet, koska esim. 7.8% alle 18-vuotiaisya tarvitsee raskaita palveluita

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Verkostot rakennetaan asiakkaan tarpeen mukaan laajasti sisältäen esim typpi-palvelut, Kelan palvelut
 • Paikalla oleva työntekijä ottaa kopin ihmisestä ja miettii asiakkaan kanssa, mitä tarpeita hänellä on (huomioidaan myös järjestöjen palvelut)
 • Kehitetään asiakaskokemusta, jossa asiakas/asukas saa hyvän kokemuksen kohtaamisesta ja palvelusta, ei tule torjutuksi vaan tulee kuulluksi

Takaa palvelut lapsille ja nuorille sekä perheille heidän luontaisissa ympäristöissään kuten päiväkodeissa ja kouluissa, jolloin asioista voidaan ratkoa varhaisessa vaiheessa.

  Ratkaisuja, päästä tavoitteeseen:
 • Palvelut toteutetaan monikanavaisesti
 • Toteutetaan walk-inn palveluita, joihin pääsee nopeasti eikä tarvitse aikaa. Asia voi hoitua yhdellä tapaamisella tai tarvittaessa asiakas saa apua/seuraavan ajan
 • Tutkitaan, missä ihmiset liikkuvat ja ovat. Sinne toteutetaan Walk-inn palvelut. Samalla huomioidaan, että osa haluaa tulla etuovesta ja toiset takaovesta
 • Kaikki yhteiskunnan paikat toivottaisi ihmiset tervetulleeksi ja hyödynnetään olemassa olevia resursseja ja muitakin kuin sote
 • Jaetaan tietoa matalan kynnyksen palvelupisteissä asukkaille (ei tarvitse olla asiakas)
 • Haetaan erilaisia mahdollisuuksia kohdata asiakas
 • Työntekijät altistavat itsensä käyttäväksi ja kohtaavat ihmiset
Kalenteri
heinäkuu
« heinäkuu 2021 »
matiketopelasu
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
 
Tietoa virtu.fi:stä