Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutLappi

Paljon tukea tarvitsevat – Paljon palveluita käyttävät -hankkeen Lapin toiminnallisen osakokonaisuuden toiminta-aika oli 1.5.2015–31.10.2017.

Lapin hankeosiossa oli tavoitteena paljon tukea tarvitsevien asiakkaiden mahdollisuuksien parantaminen osallisuuteen ja hyvinvointiin, palvelurakenteiden ja peruspalvelujen uudistaminen sekä tiedon tuotannon hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä. Osiossa kehitettiin asiakasosallisuutta ja asiakkaan kohtaamista tukevia toimenpiteitä, kuten tuen tarpeen tunnistamista, oma/vastuutyöntekijämallia ja yhteistä asiakassuunnitelmamallia. Lapin hankeosioon sisältyi saamelaisosio, jonka tavoitteena oli kehittää saamenkielistä palveluohjauksen toimintamallia paljon tukea tarvitseville henkilöille.

Kehittämistyötä tehtiin pilottikunnissa Rovaniemellä, Sodankylässä sekä  Enontekiöllä ja Utsjoella. Kuntakohtaiseen toiminnan kehittämiseen ja juurruttamiseen osallistuivat kunnista nimetyt työntekijät. Muilla Lapin kunnilla oli hankkeen aikana ja jälkeen mahdollisuus hyödyntää kehitettyjä työkaluja ja malleja.

Sodankylän kuntapilotissa mallinnettiin sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamalli yhteisasiakkaille suunnitelmallisen yhteistyön kehittämiseksi.  Mallinnusprosessissa kuvattiin työskentelyprosessi, johon sisältyvät seuraavat prosessin vaiheet: 1) asiakkaan tuen tarpeen tunnistaminen ja havaitseminen, 2) tuen tarpeen arviointi, 3) yhteissuunnitelman laatiminen sekä 4) yhteissuunnitelman toteuttaminen. Mallinnus toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Sodankylän kehittäjätiimin kanssa ja kehittäjäasiakkaat olivat mukana toiminnassa koko prosessin ajan. Mallinnusprosessin aikana kehitettiin ja pilotoitiin lisäksi yhteistä (sote)- asiakassuunnitelmaa yhdessä kehittäjäasiakkaiden kanssa. Mallissa kohderyhmänä olivat pitkään työttömänä olleet henkilöt, joilla oli yhteensovitettujen sote-palveluiden (sekä muiden palveluiden) tarvetta. Mallinnusprosessia hyödynnettiin muiden osahankepilottien kokemusten kanssa ja niiden pohjalta luotiin tiivistetty toimintamalli.

Rovaniemen kuntapilotissa oli vuoden 2016 aikana keskiössä asiakkaiden tuen tarpeen/palveluiden käytön tunnistaminen ja sote-yhteistyön tiivistäminen yhteydenottokäytäntöjä tehostamalla. Työvälineeksi luotiin yhdessä VIRTU.fi-hankkeen kanssa ammattilaisten välinen tiedonsiirtopalvelu sote-ammattilaisten välille. Myös muiden ammattilaisten käyttömahdollisuus huomioitiin. Palvelua laajennettiin kevään 2017 aikana myös muihin kuntiin ja tehtiin tiivistä yhteistyötä Länsi-Pohjan hankeosion kanssa.Toisena pilotointikohteena Rovaniemellä oli yhteisen sote-asiakasuunnitelma-dokumentin kokeilu ja käyttöönotto. Suunnitelma-dokumentti vietiin sosiaalihuollon tietojärjestelmään keväällä 2017 käyttöönoton laajentamiseksi.

Saamelaiserityisyysosio toteutettiin 1.9.2016–30.4.2017 välisenä aikana. Osion hanketyöntekijä työskenteli Enontekiön kunnassa. Hanketyön toteuttamisesta sovittiin yhdessä saamelaisosion tukitiimin kanssa, jossa olivat saamelaisalueen kunnista nimetyt sosiaali- ja terveystoimen edustajat sekä saamelaiskäräjien hallintopäällikkö. Hanketyö keskittyi Enontekiön ja Utsjoen kuntiin, ja mukana olivat kehittäjäasiakkaat. Kehittäjäasiakkaiden kanssa hyödynnettiin yhteistä asiakassuunnitelmaa ja kokemuksia hyödynnettiin saamelaisen palveluohjausmallin työstämisessä. Mallissa hyödynnettiin Inarissa 6.4.2017 järjestetyn työpajan materiaalia. 

Lapin hankeosion tiedon tuotannon osuus toteutettiin erillisenä selvitystyönä: raportti Rovaniemen päivystysprofiloinnista valmistui syksyllä 2016. Tulokset raportoitiin erillisessä raportissa, ja kooste raportista työstettiin myös diaesitykseksi.

Kuntakohtaisen toiminnan muistiot

Pilottikunnissa nimettiin tukitiimit ja/tai kehittäjätiimit, joissa sovittiin hanketehtävien ja -tavoitteiden mukaisesta etenemisestä ja käytännön toimeenpanosta kunnissa. Kokousten muistiot löydät klikkaamalla kokouspäivämäärää.

Sodankylän tuki-/kehittäjätiimi Rovaniemen tukitiimi                          
Rovaniemen kehittäjätiimi Saamelaisosion tukitiimi
7.9.2015 10.11.2015 15.12.2015 28.9.2016
17.9.2015 11.1.2016 19.1.2016 8.11.2016
26.10.2015 3.2.2016 24.2.2016 10.1.2017
1.12.2015 23.3.2016 9.3.2016 21.2.2017
22.1.2016 – mallinnuksen aloitus 18.5.2016 13.4.2016 11.4.2017
22.2.2016 – mallinnus/tuen tarpeen tunnistaminen 4.8.2016 11.5.2016
14.3.2016 – mallinnus/arvioinnit 21.9.2016 14.9.2016
4.4.2016 – mallinnus/arvioinnit 24.10.2016 9.11.2016
28.4.2016 – mallinnus/arvioinnit ja järjestelmät 29.11.2016 7.12.2016
2.6.2016 – mallinnus/suunnitelman laatiminen 18.1.2017
22.8.2016 – mallinnus 27.2.2017
19.9.2016 – mallinnus 30.3.2017
26.10.2016 – mallinnus 9.5.2017
21.11.2016 – mallinnus 11.9.2017
12.12.2016 - mallinnus päätetty


Asiakas keskiössä - Kehittäjäasiakastoiminta hankeosiossa

Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana Lapin hankeosion eri toiminnoissa ja kaikissa kuntapiloteissa. Kehittäjäasiakkaat ovat olleet mukana ryhmätapaamisissa ja/tai asiakkaana oman työntekijän kanssa. Rovaniemellä kehittäjäasiakasryhmän toimintaa toteutettiin syksyllä 2015. Toimintaan osallistui myös työntekijöitä sosiaali- ja terveyspalveluista. Sodankylässä kehittäjäasiakkaat olivat mukana mallinnusprosessissa sekä asiakassuunnitelmien laadinssa. Saamelaisosiossa kehittäjäasiakkaille laadittuja yhteissuunnitelmia on voitu hyödyntää palveluohjausmallin kehittämisessä.

Hankkeen kehittäjäasiakastoiminnasta löytyvät mm. seuraavat materiaalit:

Verkostoituminen

 

Lapin hankeosiossa tehdään yhteistyötä perusterveydenhuollon, sosiaalitoimen ja erikoissairaanhoidon toimijoiden kanssa. Lisäksi hankeosiossa verkostoidutaan muiden eri toimijoiden ja ajankohtaisten hankkeiden kanssa sekä liitetään hanke tarkoituksenmukaisiin alueellisiin ja paikallisiin prosesseihin. Hankeosiosta koordinoidaan koko hankkeen yhteisisiä tapaamisia säännöllisesti sekä osallistutaan valtakunnallisiin, THL/STM:n organisoimiin toiminnallisten sote-integraatiohankkeiden yhteistyökokouksiin.

Yhteistyöseminaarit ja valmennukset

Hankkeen aloitusseminaari pidettiin 23.11.2015 Miten meillä menee? – 5. Sosiaalialan ajankohtaisfoorumin yhteydessä. Hanke on ollut mukana myös Mitä sosiaalinen maksaa? – 6. Sosiaalialan ajankohtaisfoorumin (14.4.2016) suunnittelussa ja toteutuksessa sekä 21.3.2017 järjestetyn Lapsen suojelu viranomaisten välisenä yhteistyönä- valmennuksen suunnittelussa. 

Lapin hankeosio on järjestänyt 23.5.2016 yhteistyössä Sociopolis-hankkeen kanssa Sosiaalihuoltolaki ja viranomaisten välinen yhteistoiminta -valmennuksen, jonka tallenne on katsottavissa Youtubessa: https://www.youtube.com/watch?v=KNLJzM3XBzI

Hankeosiossa on toteutettu kysely ryhmämuotoisesta asiakastyöstä ja kyselyn tuloksia on käytetty taustoituksena  yhteisötyön koulutuksen järjestelyissä.

Tietoa virtu.fi:stä