Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutLuovake:Enontekiö, Kittilä, Kolari, Muonio

LUOVAKKEEN muodostavat 4 Tunturi-Lapin kuntaa, jotka ovat Enontekiö, Kittilä, Kolari ja Muonio. Pello, Utsjoki ja Inari ovat mukana hankkeen oppimis-, kehittämis- ja konsultaatiorakenteessa.

LUOVAKKEEN tavoitteet:

 • Suunnitelmallinen, voimavaroista lähtevä, moniammatillisia työskentelytapoja hyödyntävä vanhustyö.
 • Seudullisista yhteisistä toimintatavoista sopiminen ja palvelujen yhteinen toteuttaminen.
Kehittämiskohteet ja toiminnan sisältö hankkeessa mukana olevissa kunnissa:
 • Kolari; vanhainkodin toiminnan sisällöllinen kehittäminen vanhainkodin muuttuessa palvelukodiksi. keskustelu- ja infoilta omaisille toukokuussa ja lokakuussa 2008 sekä helmikuussa 2009. Laatupelin kokeilut ja havainnointi asiakaspalautteen saamiseksi. Ikäihmisten ulkoilupäivä kesäkuussa 2008, syksyllä 2008 sekä karaokepäivätanssit kesällä ja syksyllä 2008. Luku/muistelupiiri aloitettu syksyllä 2008. Voimavarakartoitus asiakkaille, hoito- ja palvelusuunnitelman työstäminen ja käyttöönotto syksyllä 2008 omahoitajan toimesta. Ulkoiluiltapäivä ikäihmisille (samalla rollaattorimarssi) syyskuussa 2008, kaikille kuntalaisille avoin tilaisuus. Päiväpalvelutoiminnan suunnittelu yhteistyössä omaishoitajien, SPR:n vapaaehtoisten ja kunnan toimijoiden kanssa ja päiväpalvelutoiminnan aloittaminen alkuvuodesta 2009 kerran kuukaudessa. Työstetään palveluopas palvelukodin toiminnasta. Avoimet ovet keväällä 2009 kaikille kuntalaisille.
 • Kittilä; kirkonkylän kotihoidon kehittäminen. tiimityöskentelyn ja aluejaon selkiyttäminen kirkonkylän kotihoidon alueella, jakautuminen kotihoidon tiimeihin ja tiimityöskentelyn kokeileminen ja jatkaminen. Kotihoidon suunnitelmallisuuden lisääminen sisältäen asiakkaiden ohjaamisen ja neuvonnan. Kysely kotihoidon asiakkaille palvelun laadusta syyskuun 2008 aikana, kyselyn tulosten analysointi ja kotihoidon kehittäminen sen pohjalta. Palvelutarpeen arvioinnit kunnassa uuden lomakkeen avulla ja siitä saatu palaute. Ikäihmisten palveluoppaan kautta tiedottaminen kunnan palveluista ikäihmisille, palveluopas saatavissa mm. Kittilän kunnan kotisivuilta, oppaan päivittäminen keväällä 2009. Kysely kirkonkylän kotihoidon henkilöstölle tiimityöskentelystä.
 • Enontekiö; kotipalvelutoiminnan kehittäminen. kotipalvelukansio asiakkaille, jossa esim. omahoitajan yhteystiedot kotipalvelussa, kotisairaanhoidon yhteystieto, lääkelista yms. Yhteistyön kehittäminen Muonion vuodeosaston kanssa asiakkaiden hyvän kotiutumisien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Asiakaspalautekysely kesällä 2008 ja kyselyn tulosten analysointi sekä hyödyntäminen kehittämisessä. Omahoitajuuden avaaminen kotihoidossa, omahoitajan tehtävien aukaiseminen. Ikäihmisten palveluoppaan päivitys ja jakoon laittaminen kunnassa, saatavissa myös Enontekiön kunnan kotisivuilta. Kotipalveluasiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien päivitystä aloitellaan. Keskustelutilaisuudet ikäihmisille ja päättäjille Enontekiön kunnan palveluista lokakuussa 2008 Peltovuomassa, Hetassa ja Karesuvannossa. Tilaisuuksista saadun palautteen eteenpäin vieminen päättäjille.
 • Muonio; asiakkaan/potilaan hyvä kotiutuminen Muonio-Enontekiön kttky:n vuodeosastolta Muonioon ja Enontekiölle. kotiuttamisprosessin avaaminen mallintamisen kautta, prosessien näkyväksi tekeminen ja ohjeistus kotiuttavalle omahoitajalle/osastonhoitajalle. Kotiutuneille asiakkaille palautekysely kesällä 2008, tulosten analysointi ja kotiutumisien kehittäminen palautteen pohjalta Muonioon ja Enontekiölle. Yhteistyökumppaneille Muoniossa ja Enontekiöllä kysely kotiutumisten onnistumisesta kesällä 2008 ja tulosten analysointi ja kehittäminen saadun palautteen pohjalta. Omahoitajuuden avaaminen ja käyttöönotto vuodeosastolla syksyllä 2008. Keskusteluilta ikäihmisille ja päättäjille Muonion kunnan ikäihmisten palveluiden tilanteesta lokakuussa 2008. Asiakashaastattelut kotiutuneille asiakkaille Muoniossa ja Enontekiöllä kotiutumiskokemusten syventämiseksi, saadun palautteen kautta edelleen kotiutumisien kehittäminen. Säännöllinen yhteistyöpalaveri viikoittain kotiutumisien sujuvuuden turvaamiseksi.
Ikäihmisten tai omaisten edustus on kehittämistiimien paikallisissa, kunnissa tapahtuvissa tapaamisissa, joita järjestettiin 1-2 kertaa kehittämispäivien välillä hanketyöntekijän vetämänä.Kuntakohtaisissa tiimitapaamisissa on yhdessä lähdetty työstämään kehittämispäivillä tulleita aihealueita. Hanketyöntekijä on tehnyt jokaisesta tapaamisesta muistion, jossa on sovittu etenemisestä. Muistio on lähetetty tiimiläisille tapaamisen jälkeen.

Kuntien moniammatilliset kehittämistiimit kokoontuvat kehittämispäivillä, jotka pidetään sovituin väliajoin Tunturi-Lapin kunnissa vuorotellen. Kehittämistiimien koko vaihtelee kunnittain 6-12 henkilön välillä, yhteensä tiimiläisiä, jotka osallistuvat kehittämispäiville, on kaikkiaan 35 henkilöä. Jokaisesta kehittämispäivästä on tehty koonta, joka on lähetetty tiimiläisille.

LUOVAKKEEN kehittämispäivät:

 • 20.2.2008   Enontekiö; paikalla 28 kehittämistiimiläistä
 • 26.3.2008   Muonio; paikalla 23 kehittämistiimiläistä
 • 16.4.2008   Kolari; paikalla 23 kehittämistiimiläistä
 • 11.9.2008   Kittilä; paikalla 17 kehittämistiimiläistä
 • 13.11.2008 Enontekiö; paikalla 10 kehittämistiimiläistä
 • 26.2.2009   Muonio; paikalla 17 kehittämistiimiläistä
Kehittämispäiviä pidetään hankkeen aikana 6 ja päivien sisältö muodostuu luennoista ja työpajatoiminnasta, jossa kehittämisessä mukana olevat kunnat työstävät kehittämiskohteitaan tiimeittäin. Kehittämispäivät vetää projektipäällikkö-tutkija ja käytännön järjestelyistä sekä kehittämispäivän sisällön koonnan laatimisesta vastaa alueen hanketyöntekijä yhdessä projektipäällikön kanssa. Kehittämispäivien tarkoituksena on eri kuntien vanhustyössä toimivien verkostoituminen, vertaistuki, toisilta oppiminen ja hyvien käytäntöjen vaihtaminen. Palautetta on kerätty kevään aikana kahdelta kehittämispäivältä. Kehittämistiimien antama palaute käytiin läpi 11.9.2008 Kittilässä kehittämispäivän aikana. 6. eli viimeisen kehittämispäivän aiheena on arviointi, päivän aikana tiimiläiset arvioivat omaa toimintaansa hankkeessa sekä heillä on ollut mahdollisuus vastata Webropol -kyselyyn hankkeen arviointiin liittyen.

LUOVAKKEEN aluetiimi muodostuu seitsemän kunnan edustajista ja kokoontumisia on 4-5 kertaa hankkeen aikana. Aluetiimin kokoonpanoa voidaan laajentaa tarpeen mukaan tai pyytää sinne edustajia mm. järjestöistä riippuen aluetiimin päätöksestä. Aluetiimi vastaa seudullisen tavoitteen toteutumisesta sekä tukee alueen hanketyöntekijää työssään. Puheenjohtajana toimii sen kunnan edustaja, jossa aluetiimi kokoontuu. Sihteerinä aluetiimissä on alueen hanketyöntekijä. Aluetiimi jatkaa hankkeen loputtua.
LUOVAKKEEN edustajaksi suunnittelutiimiin valittiin sosiaaliohjaaja Anri Marjamaa Kolarista.


Ikäihmisten ulkoilupäiväIkäihmisten keskustelutilaisuus
Tietoa virtu.fi:stä