Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

virtu.fi

Virtuaalinen sosiaali- ja terveyspalvelukeskus

Omat työkalutYrittäjän toimeentulotuki

Lokakuu 2009

Kysymys

Asiakkaanani on henkilö, joka toimii yrittäjänä toiminimellä alalla, jolla töiden saanti on epävarmaa ja satunnaista. Asiakkaan nettotulot ovat pari sataa euroa vuodessa.

Työvoimahallinnon päätöksen mukaan asiakas ei ole oikeutettu saamaan työnhakijan asemaa ja etuuksia, koska hänellä on toiminimi. Asiakas haluaa pitää toiminimestä kiinni, koska se on ainoa mahdollisuus saada hänen alansa töitä. Asiakas on tehnyt oikaisuvaatimuksen, joka on tällä hetkellä menossa vakuutusoikeudessa.

Asiakkaan kanssa on keskusteltu muista vaihtoehdoista hänen tilanteessaan. Asiakas on syntynyt 1960-luvulla eli työvuosia on vielä jäljellä. Asiakas elää vaatimattomasti ja tuntuu olevan tyytyväinen tähän tilanteeseensa. Muutoshalukkuutta ei tunnu löytyvän.

Miten tulisi suhtautua yrittäjään, joka ei tule itsenäisesti toimeen yrittäjätoiminnalla saatavasta tulosta, eikä kuitenkaan halua lopettaa kannattamatonta yritystoimintaansa? Asiakas on toimeentulotuen varassa ja muiden tukitoimien (mm. työvoimahallinto) ulottumattomissa.

Vastaus

Yrittäjän asema toimeentulotuen hakijana:
Yrittäjä on toimeentulotuen hakijana samanarvoisessa asemassa kuin muut toimeentulotuen hakijat eli toimeentulotuki on viimesijainen sosiaaliturvaetuus myös yrittäjien kohdalla. Yrittäjällä on oikeus saada toimeentulotukea samoin perustein kuin muilla tuen tarpeessa olevilla henkilöillä. Yrittäjää ei siis saa jättää ilman tukea, mikäli hän tosiasiallisesti sitä tarvitsee. Toimeentulotuen määräytymisen tulee perustua yrittäjän todellisiin tuloihin, ei laskennallisiin tuloihin (esimerkiksi ”kuviteltuun” työttömyyspäivärahaan) (ks. KHO:n päätös 4.6.2001/1344: tuloina voidaan ottaa huomioon vain todelliset tulot).

Käytännöt toimeentulotuen myöntämisessä:
Yleisesti ottaen kunnissa noudatetaan sellaista käytäntöä, että yrittäjää, joka ei saa toimeentuloa yritystoiminnastaan, tuetaan toimeentulotuella muutama kuukausi (3-6 kk), jonka aikana yrittäjän odotetaan selvittävän yritystoimintansa kannattavuutta. Tämän jälkeen yrittäjän edellytetään saavan kohtuullisen toimeentulonsa yritystoiminnallaan tai hakeutuvan työnhakijaksi, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että yrittäjän edellytetään lopettavan kannattamattoman yritystoimintansa.

Toimeentulotuen alentamisen perusteet:
Toimeentulotukea voidaan alentaa, mikäli yrittäjä jatkaa kannattamatonta yritystoimintaansa ja joutuu sen vuoksi toimeentulotuen tarpeeseen, alennetaan hänen perusosaansa 20–40 % 1-2 kuukautta kerrallaan. Alentaminen voidaan tehdä sillä perusteella, että yrittäjä on itse laiminlyönyt elatustaan ja jatkaessaan kannattamatonta yritystoimintaansa aiheuttanut sen, että työtä tai työvoimapoliittista toimenpidettä ei ole voitu hänelle tarjota (TOTUL 10§).

Alennettaessa perusosaa on huomattava, että sitä ei voi tehdä, mikäli alentamisen seurauksena tilanne yrittäjälle muodostuu kohtuuttomaksi. (Ks. KHO:n päätökset 4.6.2001/1344 ja 20.6.2001/1472). Alennettaessa perusosaa on aina tehtävä suunnitelma tuen hakijan itsenäisen selviytymisen edistämiseksi yhdessä tuen hakijan kanssa (mukana myös erityisesti työvoimahallinnon ja sosiaalitoimen edustajat).

Yrittäjän toimeentulotuen arvioinnissa huomioitavia tekijöitä:
Yrittäjän tilannetta arvioitaessa kannattaisi selvittää tarkemmin työvoimahallinnon asiantuntijoilta, onko asiakkaalla oikeutta työvoimapoliittisiin etuuksiin (työnhakijan asemaan). Asiakkaalla on toiminimi, mutta hänellä ei ole yritystoiminnasta aiheutuvia tuloja eikä hän ole estynyt vastaanottamasta työvoimahallinnon hänelle osoittama työtä. Lisäksi tulisi huomioida, että yritystoiminta voi olla joissakin tapauksissa sivutoimista. Yrittäjän toimeentulossa kyse on laajemmasta yhteiskunnallisesta epäkohdasta, joka liittyy yrittäjien työttömyysturvaa koskevaan lainsäädäntöön. Näihin yhteiskunnallisiin epäkohtiin meidän sosiaalityöntekijöiden on hyvä ratkaisuillamme pyrkiä vaikuttamaan.

Sosiaalityöntekijänä asiakasta voisi tukea elämäntilanteen käsittely moniammatillisessa työryhmässä, jossa asiakas olisi myös mukana. Asiakkaan kokemusta elämästään tulee kunnioittaa. Asiakashan kokee tilanteen tällaisenaan hyväksi eikä halua muutosta ja hänen näkemyksensä siitä, mitä elämällä vielä voisi olla tarjottavanaan, voi olla täysin toisenlainen kuin ulkopuolisten näkemys asiasta.

 

  • Vastauksen antoi Tutkija-sosiaalityöntekijä Anna Kylmäluoma / Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö.
  • Tämän kysymyksen kommentointiin ja pohdintaan osallistuivat toimeentulotuen konsultit Keijo Mattila, Kerttu Vesterinen, Kaisa Kostamo-Pääkkö, Eija Järvinen, Mirja Kangas ja Anna Kylmäluoma.


 

 

 

 

Tietoa virtu.fi:stä