Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu uutiset LAPE-asiantuntijatyöryhmät

LAPE-asiantuntijatyöryhmät

Hyvä lastensuojelun asiantuntija,

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tekee yhteistyötä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa lastensuojelun kehittämiseksi osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmaa (LAPE-hanketta 2016-2019). Sosiaalialan osaamiskeskukset ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita mm. alueellisten verkostojen tuntijoina ja kansallista koordinaatiota vahvistavien toimintatapojen mahdollistajina lastensuojelun kehittämisessä. Sosiaalialan osaamiskeskusten verkosto on osallistunut tiiviisti LAPE-kehittämistyöhön yhdessä THL:n ja STM:n kanssa kevään 2016 ajan.

LAPE-muutosohjelmassa käynnistyy lastensuojelun ja muiden erityispalveluiden kehittämiseksi syyskuun alussa työpajaprosessi, jonka tavoitteena koota olemassa olevaa ja tuottaa uutta tietoa sekä periaatteita siitä, millaisia toimintatapoja lastensuojeluun tarvitaan LAPE-muutoksen myötä.

Syksyn työpajaprosessi toteutuetaan kuuden työpajapäivän prosessina. Työpajojen päivämäärät ovat tulevana syksynä

 • 2.9.
 • 30.9.
 • 18.10.
 • 3.11.
 • 30.11.
 • 16.12.

Työpajat järjestetään klo 9.30-16.00. Ne pidetään Helsingissä, pääosin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella (Mannerheimintie 166).

Työpajojen työskentelyn rakenne sisältää yhteisen aamupäiväosion, jolloin orientoidutaan erityispalveluiden kannalta keskeisiin, yhteisiin teemoihin, kuten moniammatilliseen arviointiin, ammattilaisten yhteistyökysymyksiin ja esimerkiksi perustasolle jalkautuviin erityispalveluiden työskentelytapoihin. Työpajojen iltapäivät on varattu työryhmissä tehtävälle, erilaisiin kehittämisteemoihin kohdentuvalle työskentelylle. Erityispalveluille yhteisten kehittämisteemojen lisäksi syksyn työpajaprosessiin sisältyy useita lastensuojeluun liittyviä kehittämiskohteita.

Osallistuminen työryhmätyöskentelyyn

THL kartoittaa kesän aikana lastensuojelun asiantuntijoiden kiinnostusta 2.9. työskentelynsä aloittaviin lastensuojelun kannalta keskeisimpiin työryhmiin. Lopulliset työryhmät nimetään 15.8. mennessä Sosiaali- ja terveysministeriön johdolla. <7p>

Kaikkiaan työryhmiin pyritään saamaan monipuolinen edustus, jossa on

 • eri ammattialojen ja toimijatahojen edustusta kehittämistehtävän tarpeiden mukaan (lasten ja lapsiperheiden sosiaali- ja terveyspalvelut, muut lapsiperhepalvelut tarpeen mukaan, järjestöt, juridinen asiantuntemus ym.)
 • kokemusasiantuntijoita (sekä nuoria että vanhempia)
 • alueellista edustavuutta
 • tutkimuksen edustajia mahdollisuuksien mukaan
 • maakuntien lastensuojelu- ja muiden lapsiperheiden sote-palveluiden ja sote-valmisteluun osallistuvia
 • organisaatioiden eri tasoilta toimijoita mukaan, asiakastyössä toimivia, johtoa, asiantuntijoita
 • osaamiskeskusten edustajia ryhmiin mukaan (sen mukaan, miten osaamiskeskusten kesken organisoidutaan tukemaan kehittämisteemoihin liittyvää työtä LAPE-kaudella)

Työryhmien teemoja sekä alustavaa tehtäväksiantoa on kuvattu alla:

1) Yhteinen arviointikehys ja moniammatillinen arviointimalli yhteen sovitettujen palveluiden perustana
Luodaan lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeen arvioinnin monitoimijainen viitekehys yhteistyössä muiden palveluiden kehittämisosioiden (perhekeskus, erityispalvelut, vaativat palvelut) kanssa kokeiltavaksi maakunnissa. Kehittämistä varten kootaan tutkimustietoa, tietoa tehdystä kehittämistyöstä ja kokemustietoa.

2) Lastensuojelun sosiaalityön moniammatillisen toimintamallin ja tiimirakenteen elementit
Suunnitellaan ja kokeillaan moniammatillisen lastensuojelun sosiaalityön toimintamalli. Kootaan toimintamallin pohjaksi tutkimuskooste, jota työstävä ryhmä voi hyödyntää kehittämistyössään. Lisäksi hyödynnettään teemaan liittyvää jo tehtyä kehittämistietoa ja kokemustietoa. Lisätietoa Hackney-mallista: Hackneyn mallissa on löydetty laadukkaan asiakastyön edellytykset

3) Lastensuojelun kuntouttavien työskentelytapojen elementit

 • a) Perhetyö ja perhekuntoutus
 • b) Perhehoito
 • c) Laitoshoito

Määritellään tutkimukseen, tehtyyn kehittämistyöhön sekä kokemustietoon perustuvat hoidollisen ja kuntouttavan lastensuojelutyön periaatteet perhekuntoutuksessa ja sijaishuollossa. Periaatteet luodaan perustaksi maakunnissa toteutettaville kokeiluille.

4) Toimiva hoidon ja suojelun yhdistäminen vaativimmassa laitoshoidossa
Luodaan malli, jossa terveydenhuolto, erikoistunut lastensuojelu ja opetus luovat toimivan, hoitoa ja suojelua yhdistävän mallin vaikeasti oireilevien lasten ja nuorten tarpeisiin vastaamiseksi. Mallin perustaksi kootaan tutkimustietoa. Mallin rakentamiseksi kootaan moniammatillinen työryhmä. Vaativan laitoshoidon mallin kehittämistyö lastensuojelun ja vaativimpien palveluiden yhteistyönä. Lastensuojelun osalta keskeisiä toimijoita ovat esimerkiksi koulukodit ja muut vastaavat vaativia sijaishuollon palveluja kehittäneet yksiköt.

5) Lasten ja nuorten hyvinvointia varmistava sijaishuollon valvonta ja seurantatiedon tuottamisen malli
Luodaan sijaishuollon valvonnan, ohjauksen ja sijoitettujen lasten hyvinvointia ja palvelukokemuksia kartoittavan työskentelyn malli ja pilotoidaan sitä. Keskeistä on vahvistaa lasten ja nuorten tietoisuutta omista oikeuksistaan sekä mahdollisuutta saada yhteys omaan sosiaalityöntekijään. Mallin suunnittelussa huomioidaan SOTEn tuomat muutokset, valvontaviranomaisia koskevat uudistukset sekä yksityistä sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskeva lainsäädäntö ja valinnanvapautta koskevat linjaukset. Erityisenä kehittämiskohteena perhehoidon valvonta.

Lisätietoa työskentelystä antavat:

 • Päivi Petrelius, paivi.petrelius@thl.fi
 • Rika Rajala, rika.rajala@thl.fi

Lisätietoa

LAPE-hankkeesta: http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut

työpajaprosessista: Lasten erityispalveluiden työpajaprosessi syksyllä 2016

Tietoa virtu.fi:stä