Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutTyöryhmät

Suunnitteluryhmän jäsenten yhteystiedot:

 • Arja Honkakoski Poske/Pohjois-Pohjanmaa arja.honkakoski(at)oamk.fi
 • Mikko Keränen PaKaste Lappi Poske/Inari mikko.keranen(at)poskelappi.fi
 • Pirjo Knif SONet Botnia pirjo.knif(at)kokkola.fi
 • Tarja Kemppainen Lapin yliopisto tarja.kemppainen(at)ulapland.fi
 • Asta Niskala Poske/Lappi asta.niskala(at)poskelappi.fi tai 040-5952388
 • Anne Saarijärvi SONet Botnia anne.saarijarvi(at)seamk.fi
 • Laura Tiitinen Lapin yliopisto laura.tiitinen(at)ulapland.fi
 • Suvi Tuomikoski-Koukkula Lapin yliopisto suvi.tuomikoski-koukkula(at)ulapland.fi
 • Laura Yliruka Heikki Waris -instituutti, Socca laura.yliruka(at)hel.fi
 • Maria Martin Poske/Lappi maria.martin(at)poskelappi.fi

Työryhmät 24.1.2012
Sosiaalisen tulkinnat ja käytännöt muutoksessa - Haaste vai mahdollisuus sosiaalityölle?
Työryhmät 25.1.2012
Sosiaalisen asiantuntijuuden haasteet yksilökohtaisen, rakenteellisen ja moniammatillisen työn konteksteissa
 
 • Vammaistyö (LS 12)
  Työryhmässä pohditaan ja pyritään avaamaan asiakkaan osallisuuden monimuotoisuutta vammaissosiaalityössä. Millä tavoilla asiakkaan osallisuutta, asiakkaan täysivaltaista jäsenyyttä yhteiskunnassa ja yhteisössään sekä asiakkaan mahdollisimman itsenäistä suoriutumista voidaan vammaissosiaalityössä ja vammaispalvelujen avulla tukea huomioiden asiakkaiden yksilölliset tarpeet ja yksilölliset voimavarat?
  Yhteyshenkilö Mari Kivistö, Oulun kaupunki
 • Vanhustyö (LS 9)
  Työryhmässä pohditaan mitä sosiaalisen tulkinnat ovat gerontologisessa sosiaalityössä. Näkökulma pohdinnassa on tulevaisuuteen suuntautuva, joten erityisesti paneudutaan kysymyksiin: mitkä tekijät haastavat ja mitkä mahdollistavat sosiaalisen tulkintoja, miten sosiaalisen tulkinnat näkyvät eri rajapinnoilla esim. aikuissosiaalityön ja gerontologisen sosiaalityön välillä ja mitä haasteita ja mahdollisuuksia laki iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalveluiden saannin turvaamiseksi tulee asettamaan gerontologiselle sosiaalityölle?
  Yhteyshenkilö Maarit Kairala, Lapin yliopisto 
 • Mielenterveystyö (SS 5)
  Työryhmässä pohditaan sosiaalityön asiantuntijuutta mielenterveystyössä. Onko sosiaalityölle sijaa, mitä on sosiaalityön erityisasiantuntijuus mielenterveystyössä. Mikä on sosiaalityön ja terapeuttisen työn välinen suhde? Mitä tarkoittaa psykososiaalinen työ? Millaista tilausta sosiaalityölle on tällä hetkellä? Vai onko?
  Yhteyshenkilö Marjo Romakkaniemi, Lapin yliopisto
 • Päihdetyö (LS 13)
  Työryhmässä pohditaan päihdeongelmaan liittyviä haasteita sosiaalityölle. Jäävätkö päihde-ongelmaiset ilman tukea ja laadukkaita, ihmisarvoisen elämän mahdollistavia palveluja päihdepalvelujen suunnittelussa, päätöksenteossa, järjestämisessä, tuottamisessa ja kehittämisessä? Tosiasiassa laadukkaalla päihdetyöllä vähennetään muiden palveluiden tarvetta ja saadaan aikaan kokonaissäästöjä. Myös kysymys päihdetyön medikalisoitumisesta on ajankohtainen ja kiinnostava. Minne häviää sosiaalityö ja sosiaalinen?
  Yhteyshenkilö Merja Laitila-Ukkola, Oulun kaupunki
 • Järjestösosiaalityö (SS 4)
  Yhteisö ja osallisuus ovat teemoja, joita järjestöissä tehtävä sosiaali nostaa vahvastai esille sosiaalisen tulkintoihin liittyen. Ryhmässä pohditaan sosiaalityötä viranomaiskehikon ulkopuolella.
  Yhteyshenkilö Anne Mustakangas-Mäkelä, STKL & Sanna Ylitalo, Lapin järjestötoiminnan kehittämisrakenne
 • Terveydenhuollon sosiaalityö (LS 8)
  Työryhmässä pohditaan terveydenhuollon sosiaalityön moninaisia haasteita ja sitä miten tulevalla sosiaalihuoltolailla voitaisiin vastata näihin haasteisiin.
  Yhteyshenkilö Merja Antikainen, Lapin keskussairaala
 • Asiakkuus ja osallisuus aikuissosiaalityössä (Fellman)
  Työryhmässä esitellään erilaisia kokemuksia asiakasosallisuudesta; mitä asiakasosallisuus voi käytännössä tarkoittaa sekä miksi ja minkälaisilla reunaehdoillaasiakasosallisuutta aikuissosiaalityötä on mahdollista toteuttaa.
  - Yhteyshenkilö Kati Närhi, Jyväskylän yliopisto & Tuomo Kokkonen, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
 • Aikuissosiaalityö - Kuntouttavaa työtoimintaa? (LS 21)
  Eveliina Pöyhönen, neuvotteleva virkamies, STM. Kuntouttavan työtoiminnan kehittämisen suuntalinjoja, haasteita ja mahdollisuuksia.
  Kuntouttavan työtoiminnan työryhmiiin toivotaan osallistumista molemmiksi päiviksi, koska toisena päivänä jatketaan edellisen päivän alustuksesta nousseiden teemojen pohdintaa pienryhmissä.
  - Yhteyshenkilöt Mikko Keränen & Anurag Lehtonen, Inari
 • Innopaja (LS 20)
  Innopaja -ohjelma
  Työpajan tavoitteena on antaa osallistujille valmiuksia ja työkaluja kehittämistyön tuotosten ja käytäntöjen kuvaamiseen sekä haastaa aikuissosiaalityön kehittäjiä edelleen kehittämään käytäntöä omissa toimintaympäristöissään. Työpajassa hyödynnetään Innokylä-hankkeessa kehitettyä käytäntöjen mallintamisen ja arvioinnin työkalua.
  - Yhteyshenkilö Laura Yliruka, Heikki Waris -instituutti/Socca
 
 • Hyvinvointisuunnitelmat ja hyvinvointikertomukset rakenteellisen työn mahdollistajana (SHL)  (LS 13)
  Työryhmässä tarkastellaan, mitä uuden sosiaalihuoltolain hyvinvointisuunnitelma ja hyvin-vointikertomus edellyttävät sosiaalityöltä tiedon tuottajana ja muodostajana? Minkälaisia haasteita ja mahdollisuuksia sosiaalihuoltolain edellyttämä hyvinvointipoliittinen suunnittelu avaa rakenteelliselle sosiaalityölle ja sen tietoperustalle?
  - Yhteyshenkilö Petri Kinnunen, Poske/Pohjois-Pohjanmaa
 • Palvelusuunnitelmiin ja palveluprosesseihin liittyvän moniammatillisen ja eri toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen (Fellman)
  Viimeisen kymmenen vuoden aikana palvelusuunnitelmiin ja palveluprosesseihin liitttyvä moniammatillinen ja eri toimijoiden välinen yhteistyö on kehittynyt merkittävästi julkisissa palveluissa. Kehitys on tapahtunut osin lakisääteisesti ja osin erilaisten kehittämishankkeiden sekä seudullisten ja paikallisten sopimusten pohjalta. Aikuissosiaalityössä tämä kehitys näkyy selkeimmin vaikeasti työllistyvien asiakkaiden palveluprosesseissa. Esittelemme tässä työryhmässä erilaisia kuntatason ja seudullisia yhteistyön palvelumalleja.
  - Yhteyshenkilö Matti Tuusa, Kuntoutussäätiö
 • Asiakkaan osallisuus ja valinnan vapaus sosiaalipalveluissa (LS 20-21)
  Työryhmässä pohditaan sosiaalityössä asiakkaan oikeuksia estäviä ja edistäviä sisältöjä. Esityksessa tematiikkaa lähestytään paitsi hallinnon näkökulmasta, myös sosiaalityöntekijöiden omien asenteiden näkökulmasta. Kommenttipuheenvuorossa korostuu käytännön ääni, jota on pyydetty aikuissosiaalityön asiakaskehittäjältä/kehittäjäsosiaalityöntekijältä.
  - Yhteyshenkilö Tuija Nummela, Saimaan ammattikorkeakoulu
 • Kehittäjäasiakas- ja kokemusasiantuntijatoiminta sosiaalityössä (LS 8)
  Ryhmässä jaetaan asiakkaiden kokemuksia osallistumisesta palveluiden kehittämiseen, suunnitteluun ja toteutukseen.
  - Yhteyshenkilö Asta Niskala, Poske
 • Informaatioteknologian hyödyntäminen palvelutapahtumassa (SS 5)
  Työryhmässä pohditaan teknologian roolia ja paikkaa muuttuvassa sosiaalityössä. Miten informaatioteknologia tukee asiakkaan osallisuutta? Kuinka teknologiaratkaisut haastavat sosiaalityön ammatillisuutta ja toimintakäytäntöjä? Mikä on informaatioteknologian merkitys sosiaalityössä paikallisesti, alueellisesti ja kansallisesti?
  - Alila & Koskenkangas: Verkkososiaalityö nuorisososiaalityön toimintamuotona
  - Yhteyshenkilö Arja Kilpeläinen, Lapin yliopisto
 • Aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arviointi (LS 12)
  Työryhmän tarkoituksena on koota yhteen aikuissosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnista kiinnostuneita toimijoita. Työryhmään toivotaan papereita, joissa vaikuttavuuden arvioinnin teemaa lähestytään ennakkoluulottomasti erilaisista näkökulmista käsin. Esitettävät paperit voivat käsitellä esimerkiksi tiedon luonnetta, kuten kenen tai millaisen tiedon varassa vaikuttavuuden arviointia voidaan toteuttaa. Työryhmään toivotaan myös papereita, joissa pohditaan miten vaikuttavuuden arvioinnin tuloksia voidaan hyödyntää käytännön aikuissosiaalityössä.
  - Minna Kivipelto, tutkimuspäällikkö, THL
  - Riitta Suojanen, johtava sosiaalityöntekijä, Seinäjoen kaupunki
  - Yhteyshenkilö Pekka Ojaniemi, Poske/Lappi
 • Kuntouttavan työtoiminnan menetelmät (LS 9)
  Jatketaan edellisen päivän teemojen pohdintaa pienryhmissä nelikenttämallina. Ryhmien tuotosten koonti, joka esitetään yhteenveto-osuudessa. Ryhmien tuotokset lähetetään alustajalle ideaehdotuksina.
  - Yhteyshenkilöt Mikko Keränen & Anurag Lehtonen, Inari
 • Sosiaalihuoltolain uudistukset monikulttuuristen ja saamelaisten palvelutarpeiden näkökulmasta
  Ryhmä peruttu!!!

 

Tietoa virtu.fi:stä