Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Poske Työryhmät ja verkostot Aikuissosiaalityön päivät 2011 Ohjelma Aikuissosiaalityön päivät 18.-19.1.2011

Ohjelma Aikuissosiaalityön päivät 18.-19.1.2011

Ohjelma PDF-muodossa

Tiistai 18.1.2011
Teema: Aikuissosiaalityön moninaisuus
Puheenjohtaja Kerttu Vesterinen erityissosiaalityöntekijä, Poske/PaKaste

9.00 Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
10.00
Päivien avaus
Mauri Ylä-Kotola rehtori, Lapin Yliopisto
10.15 
Aikuissosiaalityö yhteiskunnallisena vaikuttajana
Anneli Pohjola, sosiaalityön professori, Lapin yliopisto
11.00 Kommentti
11.15 
Yhteiskunnallisen muutoksen haasteet tulevaisuuden sosiaalityölle
Petri Kinnunen, sosiaalipolitiikan professori, Lapin yliopisto
12.00 Lounas
13.00 
Aikuissosiaalityö muutostyönä - haasteita ja mahdollisuuksia
Kati Närhi, projektipäällikkö, Jyväskylän ammattikorkeakoulu
13.45 Kommentti
14.00 Kahvitauko
14.30 Aikuissosiaalityön orientaatiot ja kehittämistä vaativat käytännöt - Työryhmät
 1. Sosiaalityön johtamisen rooli sosiaalisen näkökulman vahvistamisessa ja vaikuttamisessa (LS 13)
  Työryhmässä pohditaan johdon merkitystä sosiaalityön ydintehtävän perustelussa ja laajemmin sosiaalisen esiin nostamisessa ja toisaalta miten sosiaalityön johto voi toimia epäsuotuisan yhteiskunnallisen kehityksen vastavoimana? 
  Yhteyshenkilö Asta Niskala
 2. Marginaalisuus sosiaalityössä - Kontrolloivan ja tukevan sosiaalityön jännite (LS 9)
  Työryhmässä pysähdytään sosiaalityön perustehtävään nojaten marginalisaatioon liittyvien ilmiöiden ja käytäntöjen äärelle. Yhdessä pohditaan työn haasteita, eettisiä periaatteita, karikoita sekä rakenteellisten muutosten yhteyttä syrjäytymiseen. Erityisesti toivotaan kokemuksia käytännön työskentelyn toimivista osasista moninaisten toimijoiden verkostossa.  
  Yhteyshenkilö Sirpa Karjalainen
 3. Aktivoiva sosiaalityö - Työmarkkinoille suuntaavaa sosiaalityötäkö (Fellman-sali)
  Työryhmässä käsitellään aktivointityön orientaatiota, muutossuuntia, työskentelymuotoja sekä työn karikoita ja niiden ratkaisuja. Pohditaan asiakkaiden osallisuutta aktivointityön erilaisissa muodoissa sekä sitä, miten asiakassuhde aktivointityöttä rakentuu. Erityisesti kokemuksen koetelluista käytännöistä tai käytännöistä, joita erityisesti kannattaa välttää, ovat tervetulleita.
  Yhteyshenkilö Tuomo Kokkonen, Chydenius-instituutti
 4. Yhteisöllinen sosiaalityö (LS 20+21)
  Työryhmässä paneudutaan sosiaalityöhön yhteisöissä ja yhdyskuntatyössä asiakastyön vaikuttamisen ja suunnittelun keinoin. Valtaistaako yhteisöllinen työ; millä keinoin ja millaisin varauksin?
  Yhteyshenkilö Liisa Hokkanen
 5. Perhe ja verkostot sosiaalityössä (LS 12)
  Työryhmässä keskitytään perheen ja verkostojen kanssa tehtävään sosiaalityöhön kaikilla sosiaalityön erityisalueilla. Mitä erityisyyttä moninäkökulmainen lähestymistapa tuo sosiaalityön orientaatioon, työmenetelmiin, työn organisointiin ja työtaitoihin.
  Yhteyshenkilö Pirjo Knif, Kokkola
 6. Yhdenvertaisuus ja kulttuurinen sensitiivisyys monikulttuurisessa  sosiaalityössä (LS 8)
  Työryhmässä pohditaan monikulttuurisuuteen liittyviä haasteita sosiaalityölle: Miten kulttuurissa vallalla olevat ”me ja muut” stereotypiat heijastuvat työntekijän omissa asenteissa vaikeuttaen kulttuurisensitiivistä työskentelyä? Miten monikulttuurisuutta voi arkipäiväistää niin, että monikulttuurisuuden takaa nähdään ihmisen todelliset tarpeet ja ongelmat eikä monikulttuurisuutta sinänsä tulkita ongelmien aiheuttajaksi? Toteutuuko yhdenvertaisuus maahanmuuttajien, etnisten ja kielellisten vähemmistöjen palveluissa?  Tarvitaanko palvelujen joustavuuden lisäksi positiivista erityiskohtelua, jotta yhdenvertaisuus toteutuu?
  Yhteyshenkilö Arja Honkakoski
16.30 Vapaata ohjelmaa
18:30 Illanvietto Arktikumissa


Keskiviikko 19.1.2011

Teema: Sosiaalityön suunnitelmallisuus ja menetelmällisyys
Puheenjohtaja Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja Poske/Lappi

9.00
Arvot murroksessa – sosiaalityön ja asiakkaan paikka?
Merja Laitinen, sosiaalityön professori, Lapin yliopisto
9.45 Kommentti
10.00
Sosiaalityö prosessina
Asta Niskala, kehittämispäällikkö, Poske/Lappi
11.00 Lounas
12.00 Kokemuksia sosiaalityön menetelmällisistä suuntauksista - Työryhmät
 1. Ryhmätyö sosiaalityössä (LS 20+21)
  Johonkin liittyminen, kuuluminen, hyväksytyksi tuleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen ovat yksilön kehitykselle olennaisia asioita. Ryhmä on ihmiselle kuin peili, johon hän heijastaa itseään ja toimintatapojaan. Ihmisen persoonallisuus kehittyy yhteenkuuluvuuden kautta. Miten ryhmätyötä työmuotona hyödynnetään sosiaalityössä? Työryhmässä paneudutaan ryhmätyön menetelmiin, haasteisiin ja innovaatioihin.
  - Yhteyshenkilö Sirpa Karjalainen
 2. Palvelusuunnitelmat ja tilannearviot (Fellman-sali)
  Tilannearvioiden ja suunnitelmien käyttö, asema ja merkitys asiakastyössä. Dokumenttien hallinnollinen ja toiminnallinen ulottuvuus: kenelle, ketkä ja minkä sisältöisinä suunnitelmat tehdään.
  - Yhteyshenkilö Tarja Kemppainen
 3. Taiteen avaamat mahdollisuudet sosiaalityössä (LS 8)
  Sosiaalityössä kohdataan asiakkaan todellinen elämä, joka ilmenee voimavaroina tai niiden puutteina, toteutuneina tai toteutumattomina mahdollisuuksina, toiveina ja ilona tai pettymyksinä ja kärsimyksenä. Voiko asiakkaan todellisuutta lähestyä todellisen elämän realiteettien sijasta (tai lisäksi) mahdollisesta maailmasta käsin? Taiteelle ”mahdollisuus on enemmän kuin todellisuus”, toteaa filosofi Gadamer. Taiteelle ominaiset fiktiiviset keinot, kuten mielikuvat, metaforat, elämykset, kokemukset ja intuitio voivat laajentaa mahdollisuuksien näkemistä. Taiteelle on ominaista kyky tulkita todellisuutta usealla eri tavalla.  Nämä ajatukset ovat olleet lähtökohtana kehittämistyössä, jossa hyvinvointia on pyritty edistämään ja syrjäytymistä ehkäisemään taiteen keinoin.  Työryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kokeilleet työssään taiteen soveltamista tai ovat muuten aiheesta kiinnostuneita.
  - Yhteyshenkilö Arja Honkakoski
 4. Yhteisölliset menetelmät sosiaalityössä (LS 12)
  Yhteisöt, yhdyskunnat, asuinalueet, erityistyhmät ja yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta edellyttävät sosiaalityöltä erilaisia työkäytäntöjä kuin asiakaskohtainen ja ryhmäkohtainen sosiaalityö. Työryhmässä keskitytään yhteisöllisen työn menetelmällisiin haasteisiin, tuloksellisiin työkäytäntöihin ja koettuihin muutoshaasteisiin.
  - Yhteyshenkilö Anne Saarijärvi
 5. Asiakkaat kehittäjinä (LS 9)
  Sosiaalityössä asiakasta osallistavat palvelumuodot nostavat kehittämisen haasteeksi uudenlaisen palveluparadigman, jossa asiakas nähdään toimijana omissa palvelu- ja tukiprosesseissaan. Sosiaali- ja terveysalalla on vähän hyödynnetty asiakkaiden panosta kehittämisessä. Useissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa on todettu, että asiakkaat haluavat kehittää työtapoja, palveluita ja organisaatioita. Työryhmässä vaihdetaan kokemuksia siitä, miten asiakas tuo kokemusasiantuntijuutta ja osallisuustietoa kehittämis- ja suunnitteluprosesseihin.
  - Yhteyshenkilö Asta Niskala
 6. Johtaminen ja talous sosiaalityössä (LS 13)
  Ryhmässä jaetaan kokemuksia sosiaalityön taloudellisesta ja toiminnallisesta suunnittelusta, sosiaalisesta raportoinnista, ohjauksesta, hallinnoinnista ja toteutuksen arvioinnista sekä palautekäytännöistä.
  - Yhteyshenkilö Liisa Hokkanen
13.30 Kahvi
14.00

Suomalainen aikuissosiaalityö NYT
Liisa Hokkanen, Arja Honkakoski, Sirpa Karjalainen, Pirjo Knif,
Tuomo Kokkonen ja Asta Niskala
14.30

Sosiaalityön vaikuttavuuden arvioinnin mahdollisuudet
Mikko Mäntysaari, sosiaalityön professori, Jyväskylän yliopisto
Pekka Ojaniemi, kehittäjäsosiaalityöntekijä, Poske/Lappi
15.30
Päätössanat ja  tervetuloa Vuonna 2012 paikkaan X
Kaisa Kostamo-Pääkkö, kehitysjohtaja, Poske/Lappi
Hyvää kotimatkaa!
Tietoa virtu.fi:stä