Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutTyöryhmät

Mikäli haluat pitää työryhmäpuheenvuoron, otathan yhteyttä ko. työryhmän vetäjään. 

Työryhmien yhteyshenkilöiden yhteystiedot:

 • Liisa Hokkanen Lapin yliopisto liisa.hokkanen(at)ulapland.fi
 • Arja Honkakoski Poske/Pohjois-Pohjanmaa arja.honkakoski(at)oamk.fi
 • Sirpa Karjalainen PaKaste Lappi Poske/Tornio sirpa.karjalainen(at)poskelappi.fi
 • Pirjo Knif SONet Botnia pirjo.knif(at)kokkola.fi
 • Tuomo Kokkonen Chydenius tuomo.kokkonen(at)chydenius.fi
 • Tarja Kemppainen Lapin yliopisto tarja.kemppainen(at)ulapland.fi
 • Asta Niskala Poske/Lappi asta.niskala(at)poskelappi.fi tai 040-5952388
 • Anne Saarijärvi SONet Botnia anne.saarijarvi(at)seamk.fi

Työryhmät 18.1.2011
Aikuissosiaalityön orientaatiot ja kehittämistä vaativat käytännöt - Työryhmät 
Työryhmät 19.1.2010
Kokemuksia sosiaalityön menetelmällisistä suuntauksista - Työryhmät
 
 • Sosiaalityön johtamisen rooli sosiaalisen näkökulman vahvistamisessa ja vaikuttamisessa 
  Työryhmässä pohditaan johdon merkitystä sosiaalityön ydintehtävän perustelussa ja laajemmin sosiaalisen esiin nostamisessa ja toisaalta miten sosiaalityön johto voi toimia epäsuotuisan yhteiskunnallisen kehityksen vastavoimana?
  Yhteyshenkilö Asta Niskala
 • Marginaalisuus sosiaalityössä - Kontrolloivan ja tukevan sosiaalityön jännite
  Työryhmässä pysähdytään sosiaalityön perustehtävään nojaten marginalisaatioon liittyvien ilmiöiden ja käytäntöjen äärelle. Yhdessä pohditaan työn haasteita, eettisiä periaatteita, karikoita sekä rakenteellisten muutosten yhteyttä syrjäytymiseen. Erityisesti toivotaan kokemuksia käytännön työskentelyn toimivista osasista moninaisten toimijoiden verkostossa.  
  Yhteyshenkilö Sirpa Karjalainen 
 • Aktivoiva sosiaalityö - Työmarkkinoille suuntaavaa sosiaalityötäkö
  Työryhmässä käsitellään aktivointityön orientaatiota, muutossuuntia, työskentelymuotoja sekä työn karikoita ja niiden ratkaisuja. Pohditaan asiakkaiden osallisuutta aktivointityön erilaisissa muodoissa sekä sitä, miten asiakassuhde aktivointityöttä rakentuu. Erityisesti kokemuksen koetelluista käytännöistä tai käytännöistä, joita erityisesti kannattaa välttää, ovat tervetulleita.
  Yhteyshenkilö Tuomo Kokkonen, Chydenius-instituutti 
 • Yhteisöllinen sosiaalityö
  Työryhmässä paneudutaan sosiaalityöhön yhteisöissä ja yhdyskuntatyössä asiakastyön vaikuttamisen ja suunnittelun keinoin. Valtaistaako yhteisöllinen työ; millä keinoin ja millaisin varauksin?
  Yhteyshenkilö Liisa Hokkanen
 • Perhe ja verkostot sosiaalityössä
  Työryhmässä keskitytään perheen ja verkostojen kanssa tehtävään sosiaalityöhön kaikilla sosiaalityön erityisalueilla. Mitä erityisyyttä moninäkökulmainen lähestymistapa tuo sosiaalityön orientaatioon, työmenetelmiin, työn organisointiin ja työtaitoihin.
  Yhteyshenkilö Pirjo Knif, Kokkola
 • Yhdenvertaisuus ja kulttuurinen sensitiivisyys monikulttuurisessa  sosiaalityössä
  Työryhmässä pohditaan monikulttuurisuuteen liittyviä haasteita sosiaalityölle: Miten kulttuurissa vallalla olevat ”me ja muut” stereotypiat heijastuvat työntekijän omissa asenteissa vaikeuttaen kulttuurisensitiivistä työskentelyä? Miten monikulttuurisuutta voi arkipäiväistää niin, että monikulttuurisuuden takaa nähdään ihmisen todelliset tarpeet ja ongelmat eikä monikulttuurisuutta sinänsä tulkita ongelmien aiheuttajaksi? Toteutuuko yhdenvertaisuus maahanmuuttajien, etnisten ja kielellisten vähemmistöjen palveluissa?  Tarvitaanko palvelujen joustavuuden lisäksi positiivista erityiskohtelua, jotta yhdenvertaisuus toteutuu?
  Yhteyshenkilö Arja Honkakoski 
 
 • Ryhmätyö sosiaalityössä
  Johonkin liittyminen, kuuluminen, hyväksytyksi tuleminen, osallistuminen ja vaikuttaminen ovat yksilön kehitykselle olennaisia asioita. Ryhmä on ihmiselle kuin peili, johon hän heijastaa itseään ja toimintatapojaan. Ihmisen persoonallisuus kehittyy yhteenkuuluvuuden kautta. Miten ryhmätyötä työmuotona hyödynnetään sosiaalityössä? Työryhmässä paneudutaan ryhmätyön menetelmiin, haasteisiin ja innovaatioihin.
  - Yhteyshenkilö Sirpa Karjalainen
 • Palvelusuunnitelmat ja tilannearviot
  Tilannearvioiden ja suunnitelmien käyttö, asema ja merkitys asiakastyössä. Dokumenttien hallinnollinen ja toiminnallinen ulottuvuus: kenelle, ketkä ja minkä sisältöisinä suunnitelmat tehdään.
  - Yhteyshenkilö Tarja Kemppainen 
 • Taiteen avaamat mahdollisuudet sosiaalityössä 
  Sosiaalityössä kohdataan asiakkaan todellinen elämä, joka ilmenee voimavaroina tai niiden puutteina, toteutuneina tai toteutumattomina mahdollisuuksina, toiveina ja ilona tai pettymyksinä ja kärsimyksenä. Voiko asiakkaan todellisuutta lähestyä todellisen elämän realiteettien sijasta (tai lisäksi) mahdollisesta maailmasta käsin? Taiteelle ”mahdollisuus on enemmän kuin todellisuus”, toteaa filosofi Gadamer. Taiteelle ominaiset fiktiiviset keinot, kuten mielikuvat, metaforat, elämykset, kokemukset ja intuitio voivat laajentaa mahdollisuuksien näkemistä. Taiteelle on ominaista kyky tulkita todellisuutta usealla eri tavalla.  Nämä ajatukset ovat olleet lähtökohtana kehittämistyössä, jossa hyvinvointia on pyritty edistämään ja syrjäytymistä ehkäisemään taiteen keinoin.  Työryhmään ovat tervetulleita kaikki, jotka ovat kokeilleet työssään taiteen soveltamista tai ovat muuten aiheesta kiinnostuneita.
  - Yhteyshenkilö Arja Honkakoski
 • Yhteisölliset menetelmät sosiaalityössä
  Yhteisöt, yhdyskunnat, asuinalueet, erityistyhmät ja yhteiskunnallinen vaikuttamistoiminta edellyttävät sosiaalityöltä erilaisia työkäytäntöjä kuin asiakaskohtainen ja ryhmäkohtainen sosiaalityö. Työryhmässä keskitytään yhteisöllisen työn menetelmällisiin haasteisiin, tuloksellisiin työkäytäntöihin ja koettuihin muutoshaasteisiin.
  - Yhteyshenkilö Anne Saarijärvi, SONetBotnia
 • Asiakkaat kehittäjinä
  Sosiaalityössä asiakasta osallistavat palvelumuodot nostavat kehittämisen haasteeksi uudenlaisen palveluparadigman, jossa asiakas nähdään toimijana omissa palvelu- ja tukiprosesseissaan. Sosiaali- ja terveysalalla on vähän hyödynnetty asiakkaiden panosta kehittämisessä. Useissa kehittämis- ja tutkimushankkeissa on todettu, että asiakkaat haluavat kehittää työtapoja, palveluita ja organisaatioita. Työryhmässä vaihdetaan kokemuksia siitä, miten asiakas tuo kokemusasiantuntijuutta ja osallisuustietoa kehittämis- ja suunnitteluprosesseihin.
  - Yhteyshenkilö Asta Niskala
 • Johtaminen ja talous sosiaalityössä
  Ryhmässä jaetaan kokemuksia sosiaalityön taloudellisesta ja toiminnallisesta suunnittelusta, sosiaalisesta raportoinnista, ohjauksesta, hallinnoinnista ja toteutuksen arvioinnista sekä palautekäytännöistä.
  - Yhteyshenkilö Liisa Hokkanen

 


Tietoa virtu.fi:stä