Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Poske Julkaisut Työpaperit ja muut julkaisut Graduja Sosiaalityön gradu nuorten naisten kokemuksista masennuksesta, Nurmela 2011

Sosiaalityön gradu nuorten naisten kokemuksista masennuksesta, Nurmela 2011

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työn nimi: Nuorten naisten kokemuksia masennuksesta
Tekijä: Essi Nurmela
Koulutusohjelma/oppiaine: Sosiaalityön koulutusohjelma
Työn laji: Pro gradu -työ
Sivumäärä: 92, 3 liitettä
Vuosi: Syksy 2011

Lataa PDF-tiedostona

Tiivistelmä:

Tutkimus käsitteli nuorten naisten kokemuksia masennuksesta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka masennus on ollut osana nuorten naisten elämässä, millainen merkitys masennuksella on heidän elämässään sekä millaisia psykososiaalisia tekijöitä naiset löytävät masennuksensa taustalta. Tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää nuorten naisten kokemuksia masennuksesta sekä niiden merkityksistä heidän elämässään. Tutkimuksen tarkoituksena oli myös peilata naisten kokemuksia yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tutkimusaiheena nuorten naisten masennus on ajankohtainen, sillä masennus on yleinen mielenterveyden häiriö suomalaisten keskuudessa. Nuoruusiästä lähtien masennus on kaksi kertaa yleisempää naisilla kuin miehillä. Kiinnostus nuorten naisten masennuksen tutkimiseen on lähtöisin masennuksen yleisyydestä juuri nuorten naisten keskuudessa.

Tutkimus oli fenomenologisesti orientoitunut narratiivinen tutkimus, jossa oli elämänkulullinen lähestymistapa. Aineisto kerättiin haastattelemalla kuusi 21–24-vuotiasta masennuksen kokenutta naista. Haastatteluissa oli sekä kerronnallisen että teemahaastattelun piirteitä. Haastatteluissa pyydettiin tarinoita elämästä ja masennuksesta. Masennus merkitsee erilaisia asioita erilaisissa elämänkuluissa. Se merkitsee biologista häiriötä, sosiaalisen ympäristön aiheuttamaa psyykkistä pahoinvointia, hengähdystaukoa elämässä, negatiivisia ja synkkiä ajatuksia sekä luonnollista reaktiota elämänkriiseissä. Masennuksen taustalla oli henkilökohtaisia syitä. Naisten elämänkulkuihin liittyi muun muassa vaikeita lapsuuden olosuhteita, elämänkriisejä, ongelmallisia ihmissuhteita sekä itsenäistymiseen ja identiteetin rakentamiseen liittyvää kamppailua. Naiset liittivät psyykkiseen pahoinvointiinsa tekijöitä niin lähiympäristöstään kuin yhteiskunnastakin. Naisten kertomuksissa ilmeni psyykkistä hyvinvointia heikentävinä asioina yksilöllisyyden korostaminen, tehokkuuden vaatimus, yhteisöjen puuttuminen, yhteisöjen ulkopuolelle jääminen, tulevaisuuden suunnittelemisen epävarmuus, työ – ja opiskeluelämän vaatimukset sekä naiseuteen liittyvät odotukset.

Avainsanat: masennus, kokemus, narratiivinen tutkimus, postmoderni yhteiskunta, sosiaalityö

 
Tietoa virtu.fi:stä