Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Poske Julkaisut Työpaperit ja muut julkaisut Graduja Sosiaalityön gradu koulun toimenpiteistä runsaasti poissaolevan oppilaan tukemiseksi, Nattestad & Okkonen 2011

Sosiaalityön gradu koulun toimenpiteistä runsaasti poissaolevan oppilaan tukemiseksi, Nattestad & Okkonen 2011

Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta
Työn nimi: Koulun toimenpiteet runsaasti poissaolevan oppilaan hyvinvoinnin tukemiseksi
Tekijä: Nattestad, Maria & Okkonen, Kristiina
Koulutusohjelma/oppiaine: Sosiaalityön koulutusohjelma
Työn laji: Pro gradu -työ
Sivumäärä: 69
Vuosi: 2011

Lataa PDF-tiedostona

Tiivistelmä:

Perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen myötä koulun toimijoilta vaaditaan enemmän panostusta ennaltaehkäisevään ja oppilaiden hyvinvointia tukevaan työhön. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt valtakunnallisen Kelpo-hankkeen puitteissa avustusta kouluille uusia vaatimuksia vastaavien toimintojen kehitystyöhön. Tutkielma oli tapaustutkimus, joka tarkasteli erään Kelpo-hankkeeseen kuuluvan koulun interventiota runsaasti poissaolevan oppilaan tilanteeseen puututtaessa ja hyvinvointia tuettaessa. Tutkielmassa näkökulma hyvinvointiin oli positiivinen. Osaamisen ja auttamisen taidon katsottiin löytyvän koulusta ja sen toimijoiden ammattitaidosta.

Hyvinvoinnin tarkastelemiseksi luotiin eri tieteenalojen hyvinvointiteoreettisiin näkemyksiin pohjautuva analyyttinen viitekehys, oppilashyvinvointi. Oppilashyvinvointi kouluympäristössä sisältää sosiaalisten suhteiden, itsensä toteuttamisen ja koulun olosuhteiden ulottuvuudet. Poissaolojen katsotaan lisäävän oppilaan ongelmia ja kasautuessaan ne voivat aiheuttaa syrjäytymistä. Hyvinvointia tukemalla voidaan vähentää poissaoloja. Näin poissaolot valikoituivat tutkielmassa osoittimeksi, jonka perusteella tapaus valittiin.

Tutkielman tapauksena oli yksi tietyssä toimintaympäristössä toteutettu interventio. Interventio syntyy sen osapuolten välisessä vuorovaikutuksessa. Siihen vaikuttavat sosiaalinen ja toiminnallinen konteksti sekä sille annetut merkitykset ja tulkinnat. Tutkielma tuottaa kuvailevaa tietoa intervention sisällöstä. Realistisen arvioinnin avulla tarkasteltiin interventiossa syntyneitä hyvinvointia tukevia mekanismeja eli muutoksen aikaansaavia tekijöitä. Mekanismeiksi muodostui oppilaan tavoitteellinen osallistaminen, ammatillinen positiivisuus ja yksilökohtainen jousto opetusjärjestelyissä. Nämä lisäsivät oppilaan mah-dollisuuksia saavuttaa koulutyölle asetettuja monitasoisia tavoitteita. Päämääränä oli tuottaa tietoa tavoit-teellisen ja suunnitelmallisen hyvinvointityön tueksi.

Avainsanat: perusopetus, oppilashuolto, oppilashyvinvointi, poissaolot, tapaustutkimus

 
Tietoa virtu.fi:stä