Siirry sisältöön. | Siirry navigointiin

Omat työkalut

Navigation

Omat työkalutPääsivu Hankkeet Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille Kysely sote-ammattilaisten saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä osaamistarpeista

Kysely sote-ammattilaisten saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä osaamistarpeista

Kysely sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvistä osaamistarpeista – vastausaikaa 22.9.2020 asti

saamth_nelio.gif

Tämän kyselyn tarkoituksena on selvittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten saamen kieliin ja saamelaiseen kulttuuriin liittyviä osaamistarpeita muuttuvassa työelämässä. Kysely on tarkoitettu saamelaisasiakkaiden parissa työskenteleville ja/tai saamenkielisille sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kyselyyn toivotaan vastauksia Lapin alueella, eri organisaatioissa työskenteleviltä, mutta myös muualla Suomessa tai lähialueilla työskenteleviltä sote-alan ammattihenkilöiltä.

Kysely on osa laajempaa Lapin yliopiston, Lapin ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen (Poske) Monialaista ja -tieteistä osaamista sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille (MoniSote) -hanketta (ESR). http://www.sosiaalikollega.fi/hankkeet/monialaista-osaamista-sote-ammattilaisille Sen tavoitteena on saada tietoa Lapissa toimivien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten monialaisista osaamistarpeista. Työelämän ajankohtaisiin osaamistarpeisiin pyritään vastaamaan monialaisen ja –tieteisen sote-alan ammatillisen täydennyskoulutuksen avulla. Tavoitteena on vahvistaa saamen kieliin ja kulttuuriin liittyvää osaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Pyydämme Teitä vastaamaan kyselyyn ja välittämään linkkiä eteenpäin kollegoillenne ja työntekijöillenne.

Kyselyyn voi vastata saamen kielillä ja suomeksi linkistä https://link.webropolsurveys.com/S/7D42DA9A2AC28BD4 Vastausaikaa on 22.9.2020 saakka.

Lisätietoja
Lydia Heikkilä
Suunnittelija
Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, saamelaisyksikkö
lydia.heikkila@samediggi.fi
puh. 040 592 5531

Gažadeapmi sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi ámmátlaččaid sámegielaide ja -kultuvrii laktáseaddji máhttindárbbuin – vástidanáigi 22.9. rádjái

Davvi-Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáža (Poske) sámeossodat čielggada sámegielat sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi ámmátlaččaid ámmátmáhtu gažademiin. Gažadeami ulbmil lea čielggadit sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi ámmátolbmuid sámegielaide ja -kultuvrii laktáseaddji máhttindárbbuid muhttašuvvi bargoeallimis, ja ollašuhttit daid vuođul ámmátlaš dievasmahttinskuvlejumi.

Dát gažadeapmi lea oaivvilduvvon daid sosiála- ja dearvvašvuođasuorggi ámmátolbmuide, geat barget sápmelaš áššehasaiguin ja/dahje leat sámegielagat. Gažadeapmái savvet vástádusaid sode-suorggi ámmátolbmuin, geat barget sierra organisašuvnnain Lappi guovllus, dahje maid eará guovlluin Suomas dahje lagas guovlluin. Gažadeapmi lea oassi Lappi universitehta, Lappi ámmátallaskuvlla ja Poske ollašuhttán Máŋggasuorggat ja -dieđalaš máhttu sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa ámmátolbmuide (MoniSoTe)-fitnus (ESR-ruhtadan). Dan ulbmilin lea oažžut dieđu Lappi guovllu sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusa ámmátlaččaid máŋggasuorggat máhttindárbbuin. Bargoeallima áigeguovdilis máhttindárbbuide geahččalit vástidit máŋggasuorggat ja -dieđalaš sode-suorggi ámmátlaš dievasmahttinskuvlejumiin. Nie geahččalit nannet sámegielaide ja kultuvrii laktáseaddji máhtuid sosiála- ja dearvvašvuođafuolahusas.

Mii bivdit Din vástidit gažadeapmái ja juohkit dan ovddosguvlui kollegaide ja bargiide.

Gažadeapmái sáhttá vástidit sámegielain ja suomagillii čujuhusas https://link.webropolsurveys.com/S/7D42DA9A2AC28BD4 Vástidanáigi lea 22.9.2020 radjái.

Lassedieđut
Lydia Heikkilä
Plánejeaddji
Davvi Suoma sosiálasuorggi máhttinguovddáš, sámeossodat
lydia.heikkila@samediggi.fi
tel. 040 592 5531

Koijâdâllâm sosiaal- já tiervâsvuođâsyergi áámmátulmui sämikielân já -kulttuurân lohtâseijee mättimtáárbuin – västidemäigi 22.9.2020 räi

Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáá (Poske) sämiohtâdâh seelvât sämikielâlij sosiaal- já tiervâsvuođâsyergi áámmátulmui mättim koijâdâlmijn. Koijâdâllâm ulmen lii selvâttiđ sosiaal- já tiervâsvuođâsyergi áámmátulmui sämikieláid já sämmilii kulttuurân lohtâseijee mättimtáárbuid nubástuvvee pargoelimist, já olášuttiđ tai vuáđuld áámmátlii tievâsmittemškovlim.

Taat koijâdâllâm lii uáivildum sosiaal- já tiervâsvuođâsyergi áámmátulmuid, kiäh pargeh sämmilij äššigâsâiguin já/tâi láá sämikielâliih. Koijâdâlmân tuáivup vástádâsâid Laapi kuávlust sierâ ornijdumij pargein, mutâ meid Suomâ sierâ kuávluin tâi aldakuávluin pargee soti-syergi áámmátulmuin. Koijâdâllâm lii uási Laapi ollâopâttuv, Laapi áámmátollâškoovlâ já Poske olášuttem Maaŋgâ syergi já tiettuu mättim sosiaal- já tiervâsvuođâhuolâttâs áámmátulmuid (MoniSoTe) -haavâ (ESR-ruttâdem). Ton ulmen lii finniđ tiäđu Laapist tuáimee sosiaal- já tiervâsvuođâhuolâttâs áámmátulmui maaŋgâ syergi mättimtáárbuin. Pargoeellim äigikyevdilis mättimtárboid viggeh västidiđ maaŋgâ syergi já tiettuu soti-syergi áámmátlii tievâsmittemškovlim vievâst. Ton peht viggeh nanodiđ sämikieláid já kulttuurân lohtâseijee mättim sosiaal- já tiervâsvuođâhuolâttâsâst.

Mij pivdep Tuu västidiđ koijâdâlmân já jyehiđ tom ovdâskulij kollegáid já pargeid.

Koijâdâlmân puáhtá västidiđ sämikielân já suomâkielân liiŋkâst https://link.webropolsurveys.com/S/7D42DA9A2AC28BD4.Västidemäigi lii 22.9.2020 räi.

Lasetiäđuh
Lydia Heikkilä
Vuávájeijee
Tave-Suomâ sosiaalsyergi mättimkuávdáš, Sämiohtâdâh
Sämitigge
lydia.heikkila@samediggi.fi
puh. 040 592 5531

Kõõjjõs sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatniiʹǩǩi sääʹmǩiõlid da kulttuuʹre õhttneei siltteemtaarbin – vaʹstteemäiʹǧǧ 22.9.2020 räjja.

Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõõzz (Poske) sääʹmjuâǥǥas seʹlvvat sääʹmǩiõllsaž sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatniiʹǩǩi silttummuž kõõjjõõzzin. Kõõjjõõzz mieʹrren lij seeʹlvted sosiaal- da tiõrvâsvuõttsueʹrj ämmatniiʹǩǩi sääʹmǩiõlid da sääʹm kulttuuʹre õhttneei siltteemtaarbid mottjeei reâuggjieʹllmest da viikkâd čõõđ tõi vuâđald ämmtallaš tiuddeemškooultõõzz.

Tuäivvap vasttõõzzid nuʹtt sääʹmǩiõlid reâuǥstes õõʹnnʼjin ko tõin, kook jie tän poodd reâuǥ säämas. Kõõjjõʹsse tuäivat vaʹsttõõzzid Lappi vuuʹdest jeeʹres organisaatioin tuejjeeʹjin, leša še jeeʹres åʹrnn Lääʹddjânnmest leʹbe âʹlddvuuʹdin tuejjeei soti-sueʹrj ämmatniiʹǩǩin.

Kõõjjõs lij vueʹssen Lappi universiteeʹtt, Lappi ämmatõllškooul da Poske čõõđ viikkâm Määŋgsuârǥlaž da -tiõđlaž silttummuž sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl ämmatniiʹǩǩid (MoniSOTe)-haʹŋǩǩõõzzâst (ESR-teäggtõs). Tõn mieʹrren lij vuäǯǯad teâđ Lappist toiʹmmjeei sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâl ämmatniiʹǩǩi määŋgsuârǥlaž siltteemtaarbin. Reâuggjieʹllem ääiʹjpoddsaž siltteemtaarbid põõrǥât vaʹstteed määŋgsuârǥlaž da –tiõđlaž soti-sueʹrj ämmtallaš tiuddeemškooultõõzz veäkka. Tõn mieʹldd põõrǥât pueʹreed sääʹmǩiõlid da kulttuuʹre kuulli silttummuž sosiaal- da tiõrvâsvuõtthuâlast.

Raukkâp Tuu vaʹstteed kõõjjõʹsse da viikkâd tõn õõudårra tij kollegaid da tuâjjlaid.

Kõõjjõʹsse vuäitt vaʹstteet sääʹmǩiõlivuiʹm da lääddas tän liiŋkâst https://link.webropolsurveys.com/S/7D42DA9A2AC28BD4. Vaʹstteemäiʹǧǧ lij 22.9.2020 räjja.

Lââʹssteâđ
Lydia Heikkilä
Plaaneei
Tâʹvv-Lääʹddjânnam sosiaalsueʹrj siltteemkõõskõs, Sääʹmjuâǥǥas
Sääʹmteʹǧǧ
lydia.heikkila@samediggi.fi
teʹl. 040 592 5531

 
Tietoa virtu.fi:stä